ค้นหา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการเข้าร่วม

การลงทะเบียน

ต้องมีการลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร

เราเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมของเราให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าร่วม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือกลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าร่วม การเตรียมการที่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายวัน เราจึงขอให้คุณแจ้งข้อมูลไม่ช้ากว่า 14 วัน ก่อนเริ่มหลักสูตรการฝึกอบรม

การรับสมัครที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปจะมีผลต่อเนื้อหาที่วางแผนไว้และวิธีการสอน ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งนี้อาจทำให้การเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหลักสูตรการฝึกอบรมไม่เกิน 14 วันก่อนเริ่มหลักสูตรการฝึกอบรม หรือหากหลักสูตรมีการสมัครมากเกินไป ทางเราขอปิดการรับสมัครเเพื่อจำกัดจำนวนผู้ฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมที่ไม่จัดอีกต่อไป เนื่องจากไม่มีความความต้องการ ซึ่งจะถูกถอนออกจากโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม คุณยังคงมีทางเลือกในการสั่งซื้อหลักสูตรฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ และได้รับการออกแบบมาเพื่อพนักงานของคุณโดยเฉพาะ

โปรดรอให้เรายืนยันการลงทะเบียนทุกครั้ง คุณและ/หรือผู้เข้าร่วมหลักสูตรที่คุณสมัครเข้าร่วมจะได้รับการพิจารณาเมื่อได้รับการยืนยันการลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก

เมื่อมีที่นั่งว่างในหลักสูตรฝึกอบรม เนื่องจากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมยกเลิก แต่ไม่ต้องการกลับมาสมัครอีกครั้ง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับงานบริหารเพิ่มเติม

หากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร หลังจากได้รับการยืนยันการลงทะเบียนแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 40 ยูโร หากทำการยกเลิกช้ากว่าสองสัปดาห์ก่อนเริ่มหลักสูตร เราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งใบแจ้งหนี้ 50% ของค่าธรรมเนียมหลักสูตร เช่นเดียวกันกับกรณีที่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่ปรากฏตัว ก็จะต้องชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตรทั้งหมด หากลูกค้าเสนอชื่อผู้อื่นเข้าร่วมอบรมแทน กฎนี้จะไม่มีผลบังคับใช้

ในกรณีที่มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ฝึกอบรมของ Schaeffler Technologies AG & Co. KG หรือของลูกค้าเอง จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 40 ยูโร หากลูกค้ายกเลิกหลักสูตรช้ากว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันที่เปิดหลักสูตร เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงิน 50% ของราคาที่ตกลงไว้สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม กฎนี้จะไม่ใช้ ในกรณีที่มีการตกลงวันที่อื่นแทน และจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้น

ค่าใช้จ่ายสำรอง

เราถือว่าเวลาเดินทางเป็นเวลาทำงาน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการเดินทางไปและกลับจากจุดหมายปลายทางตลอดจนค่าที่พักค้างคืนระบุไว้ในราคารวมที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาของเรา

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างอื่น การส่งมอบและบริการของเราจะจัดให้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายเยอรมันและการยึดหน่วงกรรมสิทธิ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Schaeffler Technologies AG & Co. KG ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นหรือยอมรับคำสั่ง เราสามารถส่งข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมอบรมให้คุณทางจดหมายหรือโทรสารได้ เมื่อมีการร้องขอ

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ