ค้นหา

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจ แชฟฟ์เลอร์ ( Schaeffler AG และ บริษัทในเครือ) และผลิตภัณฑ์ของเรา การคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคลของท่าน เมื่อใช้บริการออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเราหากมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

1.1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการบนเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาและบริการที่เรานำเสนอบนเว็บไซต์ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอม หรือเว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยปราศจากความยินยอม

1.2. หลักการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลตาม พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของสหภาพยุโรป (“GDPR”)และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท้องถิ่นที่ใช้บังคับ เช่น พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ (“PDPA”)

1.2.1. ความยินยอมตามมาตรา 19 (PDPA)

ในขอบเขตการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ตามฐานความยินยอมมาตรา 19 (PDPA) สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านสามารถขอถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา และโปรดทราบว่าการถอนความยินยอมมีผลหลังจากการขอความยินยอมเท่านั้น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นก่อนการถอนความยินยอมจะไม่ได้รับผลกระทบ

1.2.2. มาตรการก่อนทำสัญญาและตามสัญญามาตรา 24 (3) (PDPA)

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของการปฏิบัติตามสัญญาในฐานะที่ท่านเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง หรือสำหรับการดำเนินการตามมาตรการก่อนการทำสัญญา ซึ่งดำเนินการตามคำขอของท่าน ขั้นตอนเหล่านี้จะอยู่ในขอบเขตของกฎหมายมาตรา 24 (3) (PDPA) วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลขึ้นอยู่กับเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องและสาระสำคัญของสัญญา

ข้อผูกพันทางกฎหมายตามมาตรา 24 (6) (PDPA)

ตราบใดที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทของเรา ให้ยึดมาตรา 24 (6) (PDPA) เป็นกฎหมายพื้นฐาน

1.2.4. ผลประโยชน์อันชอบธรรมตามมาตรา 24 (5) (PDPA)

หากการประมวลผลจำเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ หรือบุคคลที่สาม (เช่น ดำเนินการเพื่อฟ้องร้องและปกป้องตนเองจากข้อพิพาททางกฎหมาย รับรองความปลอดภัยด้านไอที เพื่อป้องกันอาชญากรรม เพื่อใช้วางแผนในการบริหารจัดการธุรกิจและพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ต่อไป) และหากผลประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลไม่คุ้มกับผลประโยชน์ดังที่กล่าวถึงในตอนแรก กฎหมายมาตรา 24 (5) (PDPA) จะถือเป็นกฎหมายพื้นฐานสำหรับพิจารณาการประมวลผลดังกล่าว

1.3. การลบข้อมูลและระยะเวลาการจัดเก็บ

เราจะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง หากข้อมูลของท่านไม่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป ข้อมูลนั้นจะถูกลบออก ยกเว้นแต่ว่าการลบนี้จะขัดกับข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลตามกฎหมาย ข้อมูลที่ท่านมอบให้เราหลังจากมอบความยินยอมทางการตลาดแล้ว จะถูกลบหลังจาก สองเดือนเป็นอย่างช้าในกรณีที่มีขอถอนความยินยอม นอกจากนั้น เราจะลบประวัติการสื่อสารด้านการตลาดระหว่างเรากับท่านหลังจาก 5 ปีเป็นอย่างช้าที่สุด

1.4. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใน บริษัทเครือแชฟฟ์เลอร์และบุคคลที่สาม

ภายในเครือ

แชฟฟ์เลอร์ แผนกที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลของท่านภายในขอบเขตของ "การจำกัดสิทธิ" (การกำหนดสิทธิผู้ใช้ไว้ในระดับต่ำสุดเท่าที่เป็นไปได้) และหลักการ "จำเป็นต้องรู้" (ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเท่าที่จำเป็น) จึงจะได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงเราอาจส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่สามนอก บริษัทในเครือแชฟฟ์เลอร์หากมีความจำเป็น บทบัญญัติทางกฎหมายกำหนดให้ท่านมอบความยินยอม หรือผู้ประมวลผลที่ได้รับมอบหมายจากเรามีพันธะตามสัญญาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR และ PDPA

ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็น: หน่วยงานเฉพาะกิจภายในที่รับผิดชอบซึ่งมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลของท่าน เช่นเดียวกับผู้ให้บริการหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น

1.5. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามหรือไปยังองค์กรระหว่างประเทศ

ข้อมูลที่จะถูกโอนไปยัง ประเทศที่สาม ในกรณีทีกฎหมายกำหนด หรือได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลข้อมูลโดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าหากผู้ให้บริการในประเทศที่เป็นบุคคลที่สามและได้รับการว่าจ้างจากบริษัท ผู้ให้บริการในที่อยู่ในประเทศที่สามนั้น มีหน้าที่ยืนยันว่า จะต้องปฏิบัติตามระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.6. ความปลอดภัยด้านไอทีและลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

บริษัทในเครือแชฟฟ์เลอร์ ใช้มาตรการความปลอดภัยทางเทคนิคและขององค์กรในการปกป้องข้อมูลจากการถูกทำลาย การปรับแต่งข้อมูล การสูญหายหรือเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม โดยมาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้จะถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการรายอื่น นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลจะไม่ถูกใช้บังคับกับเว็บไซต์เหล่านั้น

1.7. หน้าที่ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่เข้าทำสัญญา ท่านจะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการกำหนด การดำเนินการ และการยุติสัญญา หรือการทำตามพันธะผูกพันอื่น ๆ ในสัญญา หรือ บริษัท แชฟฟ์เลอร์มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่เราเสนอบริการบนเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถใช้งานได้ตามความสมัครใจ โดยไม่จำเป็นจะต้องให้ข้อมูลของท่านแก่เราอย่างไรก็ตาม ถ้าหากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถรับ ประโยชน์ ข้อสนอ หรือ บริการต่างๆของเราได้

1.8. การจัดทำโปรไฟล์ข้อมูล (Profiling) และการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

เราจะทำการตัดสินใจโดยอัตโนมัติแชฟฟ์เลอร์ จะไม่ทำการ "การจัดทำโปรไฟล์ข้อมูล " ในกรณีที่เรามีความประสงค์จะใช้ข้อมูล เราจะทำการแจ้งรายละเอียดให้แก่ท่าน เพื่อเป็นไปตามความจำเป็นตามกฎหมาย หรือ มีความจำเป็น หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น

1.9. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะใช้ข้อมูลของท่าน ที่ได้รับจากการติดต่อส่วนบุคคล หรือจากแบบฟอร์มการลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ หรือช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ

2. ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลเมื่อให้บริการเว็บไซต์และการสร้าง Log File

ตามค่าเริ่มต้นเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ ของเราจะบันทึกและรวบรวมชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ IP ของท่าน เว็บไซต์ปลายทางที่ท่านกำลังเยี่ยมชมจากเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงวันที่ และระยะเวลาของการเยี่ยมชม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ใน Log File ของระบบเราและนำไปใช้สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาหรือข้อผิดพลาดอย่างไรก็ตาม การใช้ที่อยู่ IP จะถูกจำกัดไว้ในขอบเขตที่จำเป็นทางเทคนิคและถูกย่อหน้า ใช้เป็นแบบไม่สามารถระบุชื่อผู้ใช้ ทำให้ไม่สามารถกำหนดที่อยู่ IP ไปยังผู้ใช้งานได้ ข้อเหล่านี้จะไม่ถูกรวมกับข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดเก็บที่อยู่ IP แบบย่อเป็นการชั่วคราวโดยระบบของเรานั้น เป็นความจำเป็นทางเทคนิคเพื่อนำส่งข้อมูลจากเว็บไซต์ไปยังอุปกรณ์ปลายทางของท่าน การจัดเก็บใน Log File นั้น ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของเว็บไซต์เป็นไปตามปกติ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะไม่นำมาวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว จะเป็นไปตามฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมตามมาตรา 24 (5) (PDPA)

การรวบรวมข้อมูลสำหรับการดำเนินการด้านเว็บไซต์และการจัดเก็บข้อมูลใน Log File มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ ดังนั้นท่านในฐานะผู้ใช้งานจะไม่สามารถคัดค้านการดำเนินการนี้ได้

3. การประมวลผลข้อมูลสำหรับบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์

เรานำเสนอบริการที่หลากหลายบนเว็บไซต์ โดยอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่าน

3.1. การประมวลผลข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางการตลาด (DOI, ระบบติดตามข้อมูล)

เราต้องการนำเสนอข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของท่านมากที่สุด เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้ เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล บริษัทและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งท่านอาจส่งข้อมูลดังกล่าวให้เราผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียนในหน้าเพจลงทะเบียนบนเว็บไซต์ และได้รับความยินยอมร่วมกันจากท่าน

  • ในการนำเสนอโฆษณาและข้อมูลเฉพาะบุคคล (เช่น จดหมายข่าว คำเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและงานอีเวนต์ต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอและโปรโมชั่น รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นและประกาศของทางบริษัท) จากบริษัทในเครือแชฟฟ์เลอร์ ผ่านทางอีเมล SMS และ/หรือโปรแกรมส่งข้อความต่าง ๆ เช่น WhatsApp และ Line Ads
  • ระบบติดตาม สำหรับพฤติกรรมการใช้งานของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอของแชฟฟ์เลอร์ผ่านระบบดิจิทัล (การติดตามว่า เมื่อใดที่ท่านได้รับและอ่านอีเมลที่เราส่งถึงท่าน ติดตามว่า หมวดหมู่ บทความ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาใด รวมถึงเวลาใดที่ท่านเข้าถึงในเว็บไซต์กับอีเมลของแชฟฟ์เลอร์ ติดตามว่า ท่านกดลิงก์ใดในอีเมลหรือเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเวลาใดที่ท่านกดลิงก์นั้น ท่านโต้ตอบกับบริการของเราอย่างไร เช่น มีการตัดสินใจเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านแบบฟอร์มการลงทะเบียน คือ การนำเสนอโฆษณาและข้อมูลให้ท่าน ด้วยเหตุผลดังกล่าวเราอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม(ผู้ให้บริการ)ที่ทำสัญญาการประมวลผลข้อมูลและส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังบุคคลที่สามดังกล่าวข้อมูลการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่านจะถูกนำไปใช้เฉพาะวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลและโฆษณาที่เหมาะกับความสนใจของท่านมากที่สุด

เมื่อท่านให้ความยินยอมและส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันจากเราตามที่อยู่อีเมลที่ท่านให้ไว้ การลงทะเบียนจะมีผลหลังจากที่ท่านคลิกลิงก์ยืนยันในอีเมลเท่านั้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว จะเป็นไปตามฐานความยินยอมกฎหมายมาตรา 19 (PDPA)

ข้อมูลของท่านจะถูกลบทันทีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมอีกต่อไป ดังนั้นข้อมูลจะถูกเก็บไว้ตราบใดที่การลงทะเบียนสำหรับการโฆษณาและบริการข้อมูลส่วนบุคคลนั้นยังเปิดใช้งานอยู่ท่านมีตัวเลือกในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมลไปที่ unsubscribe@schaeffler.com หรือโดยคลิกที่ลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ในข้อความที่ได้รับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจากนั้น รวมถึงการยกเลิกการใช้บริการด้วย ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้สำหรับการติดต่อท่าน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของท่านจะถูกลบไปด้วย การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลต่อความชอบธรรมตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลที่ดำเนินการก่อนหน้าที่จะมีการเพิกถอน

3.2. การใช้แบบฟอร์มการติดต่อและสอบถามของเรา

เว็บไซต์นี้มีแบบฟอร์มการติดต่อและสอบถาม ซึ่งสามารถใช้ในการติดต่อเราทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ในการใช้แบบฟอร์มการติดต่อ ท่านต้องกรอกข้อมูลลงในช่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีเครื่องหมายดอกจัน (เช่น ที่อยู่อีเมลของท่าน)ท่านเลือกว่าจะกรอกข้อมูลส่วนอื่นๆหรือไม่ก็ได้ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะถูกส่งไปยังแผนกในบริษัทของเราที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลและจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบของเรา เมื่อท่านส่งข้อความเรียบร้อย จะมีการบันทึกวันที่และเวลาที่ท่านกรอกข้อมูลเอาไว้ ท่านต้องให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสอบถาม

ข้อมูลที่ท่านกรอกไว้ในช่องข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อประมวลผลสำหรับการติดต่อของท่านเท่านั้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว จะเป็นไปตามฐานความยินยอมกฎหมายมาตรา 19 (PDPA)

ข้อมูลจะถูกลบออกทันทีที่กระบวนการติดต่อสื่อสารเสร็จสิ้น ท่านสามารถทำการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลไปที่ dataprivacy@schaeffler.com ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในระหว่างการติดต่อจะถูกลบออกไปด้วย โดยมีผลบังคับใช้หลังจากนั้น หลังจากที่ท่านเพิกถอนแล้ว เราจะไม่สามารถติดต่อท่านได้อีกต่อไป

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อเราผ่านระบบตอบแชทอัตโนมัติที่เราจัดเตรียมไว้ให้ คำชี้แจงข้างต้นเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลมีผลบังคับใช้ที่นี่ หากท่านใช้บริการเหล่านี้

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมตามมาตรา 24 (5) (PDPA)

3.3. การประมวลผลข้อมูลเมื่อลงทะเบียนสำหรับเว็บไซต์ที่จำกัดการเข้าถึง/พื้นที่บนเว็บไซต์

เว็บไซต์บางเว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์ของเราจะมีการจำกัดการเข้าถึง หมายความว่าท่านต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์ดังกล่าวได้

ในการลงทะเบียน ท่านต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายบังคับ เช่น ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ที่อยู่ และประเภทผู้ใช้ของท่าน วันที่และเวลาที่ท่านกรอกข้อมูลจะถูกบันทึกไว้

เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านและเพื่อติดต่อท่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและบริการ นอกจากนี้ ข้อมูลการเคลื่อนไหวอาจถูกบันทึกบนเว็บไซต์ได้ ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อแสดงประวัติของหน้าเพจที่ท่านได้เยี่ยมชมภายในเว็บพอร์ทัล และใช้เป็นฟังก์ชันเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานต่อไป ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้กับเราจนกว่าท่านจะลบบัญชีผู้ใช้ของท่าน

3.4. การประมวลผลข้อมูลสำหรับคำสั่งซื้อ

ท่านสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ รับบริการและ รางวัลที่ไม่ใช่เงินสด ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา ในการสั่งซื้อ ก่อนอื่นท่านต้องกรอกข้อมูลติดต่อและที่อยู่ในช่องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เช่น การกรอกข้อมูลเมื่อต้องการลงทะเบียนสำหรับเว็บไซต์) วันที่และเวลาที่ท่านกรอกข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และหากจำเป็นสำหรับการจัดส่งสินค้า ข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อไปยังบุคคลภายนอก ถ้าจำเป็นเพื่อการจัดส่งสินค้า

เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว จะเป็นไปตามฐานกฎหมายตามสัญญามาตรา 24 (3) (PDPA)

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจนกว่ากระบวนการสั่งซื้อและจัดส่งจะเสร็จสิ้น และจะไม่มีการเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมายอีกต่อไป

ท่านสามารถทำการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมลไปที่ dataprivacy@schaeffler.com ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกลบ โดยมีผลบังคับใช้หลังจากนั้น โดยมีเงื่อนไขว่าการลบข้อมูลต้องไม่ขัดแย้งกับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดไว้

3.5. การประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ โปรแกรมเว็บ บีคอน (Web Beacon) และที่จัดเก็บในเครื่อง (Local Storage)

3.5.1. คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้ในที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตหรือบันทึกโดยเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ที่ใช้งานของผู้ใช้ หากผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้อาจถูกเก็บรักษาในระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ คุกกี้นี้จะสามารถช่วยในการระบุเบราว์เซอร์อย่างชัดเจนเมื่อมีการเข้าถึงเว็บไซต์อีกครั้ง นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับโดเมนรวม ซึ่งใช้ในการโอนข้อมูลระหว่างโดเมน ซึ่งหมายความว่าข้อมูลผู้ใช้ของท่านสามารถใช้ได้ไม่เพียงแค่บนโดเมนที่สร้างขึ้น แต่ยังสามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์ แชฟฟ์เลอร์ อื่น ๆ ข้อกำหนดสำหรับการใช้คุกกี้ระหว่างโดเมนคือการใช้งานบนเว็บไซต์ภายใต้แอปพลิเคชันและคุกกี้ที่เหมือนกันบนเว็บไซต์เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้งาน

เราจะแจ้งข้อมูลทั่วไปให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้เฉพาะที่เราใช้ที่ นโยบายคุกกี้ของแชฟฟ์เลอร์ Cookie Policy ที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์นี้

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่ายขึ้น องค์ประกอบบางอย่างของเว็บไซต์ต้องอาศัยการบันทึกการเรียกใช้งานเบราว์เซอร์ แม้กระทั่งหลังจากที่เปลี่ยนหน้าเพจไปแล้ว

นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเว็บของผู้ใช้ได้

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และอ้างอิงถึงคำแถลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

ฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์เราไม่สามารถใช้งานได้ หากไม่มีการใช้คุกกี้ ในแง่นี้ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของเบราว์เซอร์ แม้จะเปลี่ยนหน้าเพจไปแล้ว ข้อมูลผู้ใช้ที่รวบรวมโดยคุกกี้ที่จำเป็นในทางเทคนิค จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายคุกกี้ของแชฟฟ์เลอร์

คุกกี้ใช้เพื่อวิเคราะห์สำหรับการปรับปรุงท่านภาพของเว็บไซต์และเนื้อหา การวิเคราะห์คุกกี้ทำให้เราเรียนรู้วิธีใช้งานเว็บไซต์และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในข้อเสนอด้านบริการของเราได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายคุกกี้ของแชฟฟ์เลอร์

คุกกี้ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้และส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น ในฐานะผู้ใช้ ท่านจึงสามารถควบคุมการใช้คุกกี้ได้อย่างเต็มที่ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านก็สามารถปิดใช้งานหรือจำกัดการส่งคุกกี้ได้ คุกกี้ที่บันทึกไว้แล้วสามารถลบได้ตลอดเวลา และยังสามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติได้เช่นกัน หากปิดการใช้งานคุกกี้สำหรับเว็บไซต์ อาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่อีกต่อไป

กฎหมายพื้นฐานสำหรับการใช้คุกกี้ที่จำเป็น คือมาตรา 24 (3) (PDPA) กฎหมายพื้นฐานสำหรับการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์หรือการตลาด คือมาตรา 19 (PDPA) หรือมาตรา 24 (5) (PDPA) คุกกี้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและแบบเฉพาะบุคคลในการพัฒนาเพิ่มเติม รวมถึงความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์และเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ตามกฎหมายของแชฟฟ์เลอร์

3.5.2. เว็บ บีคอน (Web Beacon)

เว็บ บีคอนเป็นไฟล์รูปภาพกราฟิกขนาดเล็ก (เรียกอีกอย่างว่า "counting pixels", "pixel tags" หรือ "clear GIFs") ที่อาจรวมอยู่ในเว็บไซต์ แอป แอปพลิเคชันและจดหมายข่าวของเรา จะเกี่ยวข้องกับการใช้งานกับคุกกี้ รายละเอียดข้างต้นเกี่ยวกับคุกกี้ประยุกต์ใช้กับเว็บ บีคอนด้วย ด้วยเหตุนี้ จะไม่มีการเปิดใช้เว็บ บีคอนหากท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้ที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายพื้นฐานสำหรับการใช้เว็บ บีคอน คือมาตรา 24 (PDPA)

บีคอนถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและแบบเฉพาะบุคคลในการพัฒนาเพิ่มเติม

รวมถึงความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์และเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ตามกฎหมายของแชฟฟ์เลอร์

3.5.3. ที่เก็บข้อมูลในเครื่อง (Local Storage)

เราใช้ฟังก์ชันการทำงานของที่จัดเก็บในตัวเครื่องที่เรียกว่า Local Storage ข้อมูลของท่าน (ข้อมูลหลัก ข้อมูลสถานะและข้อมูลโปรแกรม) จะถูกจัดเก็บไว้ในแคชของเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์ของท่าน หากท่านไม่ลบแคชของเบราว์เซอร์ ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้และสามารถอ่านข้อมูลได้ในครั้งต่อไปที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากการใช้ที่จัดเก็บในตัวเครื่อง เราช่วยให้ท่านสามารถแสดงข้อมูลของท่านได้อย่างถูกต้องในขณะท่องเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ทำให้การประมวลผลช้าลงโดยไม่จำเป็นและตัวประสาน (Interface) ทำงานหนักไป หากท่านไม่ต้องการใช้ที่จัดเก็บในตัวเครื่อง ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ในการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าในกรณีนี้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของเว็บไซต์เรา จะใช้ได้ในขอบเขตที่จำกัดหรือไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป หลักกฎหมายสำหรับการใช้ที่จัดเก็บในตัวเครื่อง คือมาตรา 24 (5) (PDPA) สำหรับการใช้ที่จัดเก็บในตัวเครื่อง แชฟฟ์เลอร์มีผลประโยชน์ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปเพื่อการเร่งการประมวลผลให้รวดเร็วและหลีกเลี่ยงการที่ระบบทำงานหนักเกินไป

3.6. การประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายโซเชียลมีเดีย

ข้อมูลในคำแถลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ จะถูกนำไปใช้กับการปรับแต่งโซเชียลมีเดียของบริษัทในเครือแชฟฟ์เลอร์และแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม:

  • X
  • LinkedIn
  • Instagram
  • YouTube
  • XING
  • WeChat
  • VKontakte
  • Facebook

คำแถลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่างนี้ เกี่ยวข้องกับการประมวลผลโดยบริษัทในเครือแชฟฟ์เลอร์เท่านั้น ผู้ให้บริการสื่อโซเชียลมีเดียตามรายการที่กำหนด จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเอง และยังรวมถึงผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วย พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวเอง และผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมควรได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทในเครือแชฟฟ์เลอร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่กล่าวถึงข้างต้น

เราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างการใช้งานโซเชียลมีเดียโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสามารถถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังระบบภายในสำหรับการประมวลผลได้

3.6.1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการติดต่อเข้ามา

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยการติดต่อเรา เช่น ทางอีเมลหรือข้อความโดยตรงในโซเชียลมีเดีย เราจะประมวลผลข้อมูลของท่านตามมาตรา 24 (3) (PDPA) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามมาตรการก่อนทำสัญญา ซึ่งเกิดขึ้นตามคำขอของท่านหรือตามมาตรามาตรา 24 (5) (PDPA) เนื่องด้วยผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการตอบสนองต่อคำขอของท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรงพร้อมกับคำขอของท่าน ในโซเชียลมีเดีย ข้อมูลเหล่านี้คือ ชื่อผู้ใช้ รูปภาพของท่านและข้อความที่ท่านส่งถึงเรา เป็นไปได้เช่นกันที่เราอาจเข้าไปที่โปรไฟล์สาธารณะของท่านและจัดเก็บข้อมูลจากโปรไฟล์นี้ หากจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวถึงข้างต้น

ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการประมวลผลตามมาตรา มาตรา 24 (5) (PDPA) โดยยึดหลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ เพื่อนำเสนอข้อมูลและบริการที่เจาะจงเฉพาะผู้ใช้แต่ละราย ตลอดจนการออกแบบเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของเราอย่างเหมาะสมและดำเนินการสื่อสารกับผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ให้บริการเครือข่ายโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง ขอความยินยอมจากผู้ใช้ในการประมวลผลข้อมูลนี้ (เช่น เมื่อลงทะเบียนโดยทำเครื่องหมายที่ช่องใดช่องหนึ่ง หรือกดยืนยันตรงปุ่มที่เกี่ยวข้อง) สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายพื้นฐานสำหรับการประมวลผล คือ มาตรา19 (PDPA)

3.6.2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ภายในเครือข่ายโซเชียลมีเดีย

เราจะได้รับข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดของเราเป็นต้นว่า ผู้ใช้โซเชียลมีเดียชอบโพสต์ของเรา ผู้ใช้รู้สึกว่าน่าสนใจ มีการแชร์ แนะนำหรือแสดงความคิดเห็น (ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของโซเชียลมีเดียนั้น ๆ) ฯลฯ นอกจากนี้ เรายังสามารถเห็นรายชื่อผู้ติดตาม รวมถึงรายชื่อผู้เยี่ยมชมโซเชียลมีเดียของเราบน XING ได้อีกด้วย เราสามารถสังเกตเห็น เมื่อท่านให้คะแนนเกี่ยวกับบริษัทของเรา โดยที่การให้คะแนนนี้จะเชื่อมโยงอยู่กับโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการประมวลผลตามมาตรา 24 (5) (PDPA)โดยยึดหลักผลประโยชน์ตามกฎหมายของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ เพื่อนำเสนอข้อมูลและบริการที่เจาะจงเฉพาะผู้ใช้แต่ละราย ตลอดจนการออกแบบเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของเราอย่างเหมาะสมและดำเนินการสื่อสารกับผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ให้บริการเครือข่ายโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง ขอความยินยอมจากผู้ใช้ในการประมวลผลข้อมูลนี้ (เช่น เมื่อลงทะเบียนโดยทำเครื่องหมายที่ช่องใดช่องหนึ่ง หรือกดยืนยันตรงปุ่มที่เกี่ยวข้อง) สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายพื้นฐานสำหรับการประมวลผล คือมาตรา 19 (PDPA)

3.6.3. การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติภายในเครือข่ายโซเชียลมีเดีย

เรายังได้รับข้อมูลประเมินทางสถิติสำหรับการใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียของเราจากผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียทั้งหมดอีกด้วย นอกเหนือจากข้อมูลที่กล่าวถึงในข้อ 3.5.1 แล้ว ข้อมูลนี้ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนอีกด้วย (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) เช่น ข้อมูลประชากร การวิเคราะห์การโต้ตอบแบบไม่ระบุตัวตน การเข้าถึง มีส่วนร่วมและลงโพสต์ในโซเชียลมีเดียของเรา ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนอื่น ๆ เช่น ภาษา ความสนใจ อุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้ของเรา

ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการประมวลผลตามมาตรา 24 (5) (PDPA) โดยยึดหลักผลประโยชน์ตามกฎหมายของแชฟฟ์เลอร์ เพื่อนำเสนอข้อมูลและบริการที่เจาะจงเฉพาะผู้ใช้แต่ละราย ตลอดจนการออกแบบเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของเราอย่างเหมาะสมและดำเนินการสื่อสารกับผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ให้บริการเครือข่ายโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง ขอความยินยอมจากผู้ใช้ในการประมวลผลข้อมูลนี้ (เช่น เมื่อลงทะเบียนโดยทำเครื่องหมายที่ช่องใดช่องหนึ่ง หรือกดยืนยันตรงปุ่มที่เกี่ยวข้อง) สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายพื้นฐานสำหรับการประมวลผล คือมาตรา19 (PDPA)

3.6.4. การประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและการสร้างโปรไฟล์การใช้งานโดยผู้ให้บริการเครือข่ายโซเชียลมีเดีย

ข้อมูลที่กล่าวถึงในข้อ 3.5.1 และ 3.5.2 ยังสามารถนำมาประมวลผลเพื่อวิจัยตลาดและวัตถุประสงค์ในการโฆษณาได้ด้วย การประมวลผลลักษณะนี้จะดำเนินการ เมื่อเราลงโฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะถูกประมวลผลโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบด้วยว่า ผู้ให้บริการสามารถสร้างโปรไฟล์การใช้งานจากพฤติกรรมการใช้งานของท่านได้ โปรไฟล์การใช้งานเหล่านี้สามารถนำไปใช้เพื่อลงโฆษณาภายในและภายนอกแพลตฟอร์ม ซึ่งสอดคล้องกับโปรไฟล์ความสนใจของท่านได้ โปรดเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จากผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียไม่มีพันธะผูกพันในการปฏิบัติตามคำสั่ง แต่จะประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยความรับผิดชอบของพวกเขาเอง สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการและรายละเอียดการติดต่อได้บนเว็บไซต์ของพวกเขา ท่านจะพบข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่นั่น เราต้องการชี้ให้เห็นว่า ข้อมูลของท่านอาจได้รับการประมวลผลโดยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียนอกสหภาพยุโรป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสำหรับท่าน เนื่องจากอาจทำให้การใช้สิทธิของท่านยากขึ้นเป็นต้น โปรดเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จากผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง ท่านคือเจ้าของข้อมูล หมายความว่า PDPA และท่านมีสิทธิที่จะปฏิบัติต่อเราในฐานะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้:

4.1. สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 30 (PDPA)

ท่านสามารถขอคำยืนยันจากเราได้ว่า เราเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือไม่ หากมีการประมวลผลดังกล่าว ท่านสามารถขอข้อมูลจากเราตามที่กฎหมายกำหนดได้ และรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันการส่งข้อมูลที่เหมาะสมตามมาตรา ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านถูกโอนไปยังประเทศที่สามหรือไปยังองค์กรระหว่างประเทศ ข้อจำกัด

4.2. สิทธิในการแก้ไข มาตรา 35 (PDPA)

ท่านมีสิทธิที่จะแก้ไข และ/หรือทำให้เสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เราต้องดำเนินการแก้ไขตามนั้นทันที

4.3. สิทธิในการจำกัดการประมวลผล มาตรา 34 (PDPA)

ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย ท่านสามารถขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

4.4. สิทธิในการลบข้อมูล มาตรา 33 (PDPA)

ท่านสามารถขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านทันทีและเรามีหน้าที่ต้องลบข้อมูลนั้นทันที

4.5. สิทธิในการรับทราบข้อมูล

หากท่านได้ยืนยันสิทธิในการแก้ไข ลบทิ้งหรือจำกัดการประมวลผลกับเรา เรามีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้รับข้อมูลทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบถึงการแก้ไข การลบข้อมูลหรือข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าสิทธินั้นเป็นไปไม่ได้หรือเป็นภาระอันเกินควร ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับผู้รับข้อมูลเหล่านี้

4.6. สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล มาตรา 31 (PDPA)

ท่านมีสิทธิได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราในรูปแบบที่เป็นระบบ ถูกใช้ร่วมกันและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง เราขออ้างอิงรายละเอียดจากมาตรา

4.7. สิทธิในการคัดค้าน มาตรา 32 (PDPA)

ท่านมีสิทธิอ้างอิงตามเหตุผลที่เกิดจากสถานการณ์เฉพาะของท่าน ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา

5. ชื่อและที่อยู่ของผู้รับผิดชอบ

Schaeffler Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd

Head office: 390/1 Moo 2, WHA Chonburi Industrial Estate 2,
Khao Kan Song, Sriracha,
Chonburi 20110, Thailand

Branch 00002: 88 The PARQ Building, 7th Floor, Unit 7W01,
Ratchadaphisek Rd, Klongtoey,
Bangkok 10110, Thailand

6. ที่อยู่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

Schaeffler AG
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

ณ วันที่: เวอร์ชัน 2.0, 22.06.2022

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเราลำดับความสำคัญสูงสุด การปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เอกสารฉบับนี้จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ