ค้นหา

เงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานเว็บไซต์ของ Schaeffler

1. ขอบเขต

1.1
การใช้งานบนหน้าเว็บใดๆ (เว็บไซต์ Schaeffler) ซึ่งนำเสนอโดยบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ("Schaeffler") จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ตราบใดที่การใช้งานดังกล่าวไม่ได้ถูกกำกับดูแลภายใต้เงื่อนไขของบริษัท Schaeffler ในประเทศนั้นๆ การเริ่มต้นใช้งานย่อมหมายความว่าผู้ใช้ยอมรับในความถูกต้องของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ในเวอร์ชันปัจจุบัน

1.2
เงื่อนไขการใช้งานทั่วไปเหล่านี้อาจมีการเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไข หรือมีการทดแทนเป็นระยะๆ

2. เนื้อหาบนเว็บไซต์ Schaeffler

บนเว็บไซต์ Schaeffler เราได้นำเสนอข้อมูลโดยไม่มีข้อผูกพัน รวมทั้งเอกสารและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเรียกดูหรือทำการดาวน์โหลดได้ การนำเสนอดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นพันธสัญญาหรือเป็นการรับประกันใดๆ ในความถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ Schaeffler อาจทำการบล็อกเว็บไซต์ Schaeffler ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเวลา หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Schaeffler ไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับความพร้อมใช้งานโดยไม่ถูกขัดจังหวะของเว็บไซต์ Schaeffler

3. สิทธิการใช้งาน

3.1
การใช้งานข้อมูล ซอฟต์แวร์ และเอกสารที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์ Schaeffler จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ หรือในกรณีที่ข้อมูล ซอฟต์แวร์ และเอกสารได้รับการปรับปรุง การใช้งานดังกล่าวก็จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ตกลงกับ Schaeffler ไว้แล้ว เงื่อนไขการอนุญาตใดๆ ที่ได้ตกลงกันไว้โดยแยกต่างหากจะมีผลบังคับใช้เหนือเงื่อนไขเหล่านี้

3.2
Schaeffler มอบสิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่สามารถมอบหมาย และไม่สามารถให้อนุญาตต่อไปยังผู้อื่นได้ ในการใช้ข้อมูล ซอฟต์แวร์ และเอกสารที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์ Schaeffler ภายใต้ขอบเขตที่ได้ตกลงกันระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่ไม่ได้ทำการตกลงกันไว้ในเรื่องนี้ ก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังที่เจตนาไว้ของ Schaeffler

3.3
ซอฟต์แวร์จะนำเสนอให้ในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้เท่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะไม่มีการมอบสิทธิในการเปิดเผย

ซอร์สโค้ด (รหัสต้นฉบับ) ใดๆ ในกรณีที่เงื่อนไขการอนุญาตสำหรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีการมอบสิทธิพิเศษไว้เหนือเงื่อนไขเหล่านี้ และกำหนดให้ Schaeffler ทำการเปิดเผยซอร์สโค้ด ซอร์สโค้ดดังกล่าวจะมีพร้อมเสนอให้โดยแลกเปลี่ยนกับเงินชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ

3.4

นอกจากจะมีบทบัญญัติที่เป็นข้อบังคับซึ่งระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ทำวิศวกรรมย้อนรอย พัฒนา หรือแปลย้อนกลับ ซอฟต์แวร์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือลบทิ้งส่วนหนึ่งส่วนใดจากสิ่งดังกล่าวได้

3.5
ข้อมูล ซอฟต์แวร์ และเอกสารจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลบ่งชี้ที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลข เครื่องหมาย หรือประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใดๆ ก็ตาม จะต้องไม่ถูกลบทิ้งจากข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือเอกสาร หรือจากสำเนาใดๆ ของสิ่งดังกล่าว

3.6
บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ว่าด้วยการคุ้มครองซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ตามจะไม่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขนี้

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

4.1
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการระบุข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงไว้ในส่วนที่ 4 ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม ข้อมูล ชื่อเครื่องหมายการค้า และเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์ Schaeffler ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง คัดลอก ผลิตซ้ำ จำหน่าย ให้เช่า ใช้งาน ผนวกรวม หรือนำไปใช้ในลักษณะอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนจาก Schaeffler

4.2
ยกเว้นในกรณีของสิทธิการใช้งานและสิทธิอื่นๆ ที่ได้มอบให้โดยชัดแจ้ง ณ ที่นี้ ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับมอบสิทธิเพิ่มเติมไม่ว่าประเภทใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิในชื่อบริษัท หรือสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เช่น สิทธิบัตร ต้นแบบโปรแกรมอรรถประโยชน์ (ยูทิลิตี้) หรือเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ Schaeffler จะไม่ต้องมีหน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมอบสิทธิดังกล่าว

5. การลงทะเบียนและการใช้งานบนหน้าเว็บที่มีการปกป้องข้อมูล

5.1
บางหน้าบนเว็บไซต์ Schaeffler จะมีการปกป้องข้อมูลโดยการใช้รหัสผ่าน เฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงหน้าเหล่านี้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของการทำธุรกรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้จะไม่มีสิทธิใดๆ ที่ Schaeffler จะทำ การลงทะเบียนให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Schaeffler ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงหน้าเพจซึ่งแต่เดิมเคยเข้าถึงได้โดยอิสระ ทั้งนี้ Schaeffler อาจยกเลิกสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเวลาโดยการบล็อกข้อมูลที่เข้าถึงโดยที่ไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้งาน:

 • ให้รายละเอียดในการลงทะเบียนที่เป็นเท็จ
 • ฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานหรือการใช้ความระมัดระวังตามหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อข้อมูลที่เข้าถึง
 • ฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ในการเข้าถึงหรือในการใช้งานเว็บไซต์ Schaeffler หรือ
 • เป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ Schaeffler ที่ไม่มีการเข้าใช้งานมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 เดือนแล้ว

5.2
ในกรณีที่อนุญาตให้ลงทะเบียนได้ ผู้ใช้งานจะให้รายละเอียดที่แม่นยำและถูกต้อง และต้องแจ้งให้ Schaeffler ทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ

5.3
หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (ข้อมูลของผู้ใช้งาน) เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก ผู้ใช้งานจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่ Schaeffler แจ้งไว้ให้เป็นรหัสผ่านที่มีความปลอดภัย ข้อมูลของผู้ใช้งานจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเอง เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และหากจำเป็น ขยายหรือยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

5.4
ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานต่อบุคคลภายนอกและจะต้องรับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อและกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้การใช้ข้อมูลของผู้ใช้งาน หลังจากการเข้าใช้งานแต่ละครั้ง ระบบจะออกจากส่วนที่มีการปกป้องข้อมูลโดยการใช้รหัสผ่าน ทันทีที่ผู้ใช้งานตระหนักว่ามีบุคคลภายนอกรายใดๆ กำลังนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปใช้ในทางที่ผิด ผู้ใช้งานจะแจ้งให้ Schaeffler ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกรณีดังกล่าวโดยไม่ล่าช้า และติดต่อล่วงหน้าโดยทางอีเมลหากสามารถทำได้ หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้ว Schaeffler จะทำการบล็อกการเข้าถึงส่วนที่มีการปกป้องข้อมูลโดยการใช้รหัสผ่านสำหรับข้อมูลของผู้ใช้งานรายดังกล่าว การยกเลิกการบล็อกใดๆ ก็ตามจะสามารถกระทำได้หลังจากที่ผู้ใช้งานได้ดำเนินการร้องขอต่อ Schaeffler เป็นกรณีพิเศษแล้วเท่านั้น หรือหลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียนเพิ่มเติม

5.5
ผู้ใช้งานสามารถร้องขอโดยเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำการลบข้อมูลการลงทะเบียนใดๆ ได้ทุกเวลา ตราบใดที่การลบข้อมูลนั้นไม่ขัดขวางต่อการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาในปัจจุบัน ในกรณีดังกล่าว Schaeffler จะลบข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ทั้งหมดของผู้ใช้โดยเร็วที่สุดหลังจากที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นอีกต่อไป

6. ข้อมูลอ้างอิงและลิงก์ต่างๆ

เว็บไซต์ Schaeffler อาจประกอบด้วยข้อมูลอ้างอิงและลิงก์ต่างๆ (ไฮเปอร์ลิงก์) เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก Schaeffler ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว และ Schaeffler ไม่ได้นำเสนอเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นในฐานะที่เป็นเนื้อหาของบริษัทเอง ดังนั้น Schaeffler จึงไม่สามารถควบคุมข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิงก์ของบุคคลภายนอกและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น การใช้งานเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงลิงก์ใดๆ จะถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง

7. การปฏิเสธความรับผิดต่อข้อบกพร่องของชื่อหัวข้อเรื่องและคุณภาพ รวมถึงไวรัสต่างๆ

7.1
ตราบใดที่ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือเอกสารใดๆ เป็นการนำเสนอให้โดยไม่ไม่คิดค่าใช้จ่าย เราขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ไว้ ณ ที่นี้ต่อข้อบกพร่องของชื่อหัวข้อเรื่องหรือข้อบกพร่องในด้านคุณภาพของข้อมูล ซอฟต์แวร์ และเอกสาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับความถูกต้อง การปราศจากข้อบกพร่อง และการไม่มีอยู่ของสิทธิในทรัพย์สินหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ความสมบูรณ์ และ/หรือความสามารถใช้งานได้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการกระทำโดยเจตนาหรือเป็นการประสงค์ร้าย ดังนั้น SCHAEFFLER จึงขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรือในลักษณะอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันด้านความสามารถในเชิงการค้า การปราศจากการละเมิดสิทธิ์ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

7.2
ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ Schaeffler อาจรวมถึงข้อมูลจำเพาะหรือคำอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจจะไม่มีพร้อมเสมอไปในทุกกรณี (เช่น ด้วยเหตุผลจากการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์) ดังนั้นจึงควรทำการตกลงล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการก่อนที่จะทำการซื้อในแต่ละกรณี

7.3
ความรับผิดของ Schaeffler ต่อข้อบกพร่องใดๆ ในด้านคุณภาพและข้อบกพร่องของชื่อหัวข้อเรื่อง จะได้รับการพิจารณาตามบทบัญญัติในส่วนที่ 7.1 และ 7.2 ของเงื่อนไขเหล่านี้ ภายใต้ปัจจัยคงที่อื่นๆ (Ceteris paribus) ความรับผิดใดๆ ของ Schaeffler จะได้รับการยกเว้น นอกเหนือจากในกรณีที่ (1) กฏหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ (เช่น พระราชบัญญัติความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์), (2) เป็นผลอันเนื่องมาจากกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์, (3) เป็นผลอันเนื่องมาจากการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง, (4) เป็นผลอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล, (5) เป็นผลอันเนื่องมาจากการยอมรับการรับประกันในด้านคุณภาพ, (6) เป็นผลอันเนื่องมาจากการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องโดยประสงค์ร้าย, หรือ (7) เกิดจากการละเมิดสัญญาในสาระสําคัญ อย่างไรก็ตาม ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดสัญญาในสาระสําคัญจะถูกจำกัดไว้เฉพาะความเสียหายที่พบเห็นได้ทั่วไปและสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ตราบใดที่ไม่ได้เป็นการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

7.4
Schaeffler จะพยายามดูแลรักษาเว็บไซต์ Schaeffler เพื่อให้ปลอดจากไวรัสทุกประเภท อย่างไรก็ตาม Schaeffler ไม่สามารถรับประกันใดๆ ต่อสภาพแวดล้อมที่ปราศจากไวรัส ก่อนการดาวน์โหลดข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือเอกสารใดๆ ผู้ใช้งานจะต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและโปรแกรมสแกนไวรัส เพื่อปกป้องตนเอง รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่ไวรัสมายังเว็บไซต์ Schaeffler ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกระบวนการและการตรวจสอบที่เพียงพอเพื่อให้ตรงตามความต้องการโดยเฉพาะของท่านในเรื่องการป้องกันไวรัสและความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าและส่งออก และในการจัดเตรียมวิธีการภายนอกเว็บไซต์ของเราเพื่อทำการกู้คืนข้อมูลใดๆ ที่สูญเสียไป

7.5
เราจะไม่มีหน้าที่ย้อนกลับไปรับภาระการพิสูจน์ตามบทบัญญัติใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

8. ข้อผูกพันในการใช้งาน

8.1
ในการใช้งานเว็บไซต์ Schaeffler ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้:

 • เป็นต้นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เยาว์ หรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้น
 • กระทำการโดยวิธีการใช้งานที่ขัดต่อหลักศีลธรรมอันดี
 • ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมหรือลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ
 • ส่งเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัส หรือที่เรียกว่า “ม้าโทรจัน” หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่อาจทำความเสียหายต่อซอฟต์แวร์ได้
 • จัดหา จัดเก็บ หรือส่งไฮเปอร์ลิงก์หรือเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไฮเปอร์ลิงก์หรือเนื้อหาดังกล่าวนั้นเป็นการฝ่าฝืนต่อหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลหรือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือ
 • เผยแพร่โฆษณาหรืออีเมลที่ไม่ได้ร้องขอ (ที่เรียกว่า "สแปม") หรือส่งคำเตือนเกี่ยวกับไวรัส มัลแวร์ หรือที่คล้ายคลึงกัน โดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือร้องขอให้บุคคลอื่นเข้าร่วมในการเล่นพนัน เล่นเกม ส่งจดหมายลูกโซ่ ทำธุรกิจพีระมิด หรือกระทำการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 • มีส่วนร่วมในการกระทำอื่นใดที่เป็นการจำกัดหรือขัดขวางการใช้งานหรือความเพลิดเพลินของบุคคลใดก็ตามที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือตามที่ Schaeffler พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจเป็นอันตรายต่อ Schaeffler หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือทำให้ต้องเสี่ยงต่อความรับผิด
 • ใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ก็ตามที่อาจทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ แบกรับภาระมากเกินไป ได้รับความเสียหาย หรือมีประสิทธิภาพน้อยลง หรือรบกวนต่อการใช้งานเว็บไซต์ของฝ่ายอื่นใด รวมถึงความสามารถของบุคคลเหล่านั้นในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ แบบเรียลไทม์โดยผ่านทางเว็บไซต์

8.2
Schaeffler อาจทำการบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ Schaeffler ได้ทุกเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ใช้งานกระทำการฝ่าฝืนต่อหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

9. ข้อกำหนดในการส่งออกข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูล ซอฟต์แวร์ และเอกสารอาจเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการควบคุมการส่งออกข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายแห่งสหภาพยุโรปหรือรัฐที่เป็นสมาชิกของสหภาพ หรือสหรัฐอเมริกา โดยขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลหรือวัตถุประสงค์ในการใช้งานของข้อมูล หรือการใช้งานปลายทางของข้อมูล ผู้ใช้งานให้การรับรองว่าจะปฏิบัติตามบทบัญญัติด้านการควบคุมการส่งออกข้อมูลที่มีผลบังคับใช้โดยตลอดเวลา

10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Schaeffler จะปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการปกป้องข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องการเก็บรวบรวม ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถดูได้บนเว็บไซต์ Schaeffler

11. ข้อตกลงเพิ่มเติม สถานที่ซึ่งเป็นเขตอำนาจศาล กฎหมายที่บังคับใช้

11.1
ข้อตกลงเพิ่มเติมใดๆ ที่ใช้ประกอบเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงการแก้ไขใดๆ ต่อเงื่อนไขนี้จะต้องจัดทำขึ้นโดยเป็นลายลักษณ์อักษร

11.2
สถานที่ซึ่งเป็นเขตอำนาจศาลคือ สถานที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

11.3
หน้าเว็บแต่ละหน้าของเว็บไซต์ Schaeffler ได้รับการดำเนินงานโดยและอยู่ในความรับผิดชอบของ Schaeffler หน้าเหล่านี้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นสถานที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด Schaeffler ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเป็นไปได้ที่ข้อมูล ซอฟต์แวร์ และ/หรือเอกสารบนเว็บไซต์ Schaeffler อาจถูกเรียกดูหรือทำการดาวน์โหลดในสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ภายนอกประเทศที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้งานจากภายนอกประเทศที่เกี่ยวข้องใช้งานเว็บไซต์ Schaeffler บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองต่อการปฏิบัติตามระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ซอฟต์แวร์ และ/หรือเอกสารบนเว็บไซต์ Schaeffler ในประเทศซึ่งการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย สำหรับในกรณีดังกล่าว และหากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะติดต่อกับ Schaeffler ในเชิงการค้า ผู้ใช้งานควรติดต่อกับตัวแทนของ Schaeffler ในประเทศที่เกี่ยวข้อง

11.4
เงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของสถานที่ตั้งของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ