ค้นหา

การจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม

ที่แชฟฟ์เลอร์ การประกันคุณภาพถูกรวมอยู่ในกระบวนการผลิตโดยตรง และได้รับการตรวจสอบเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับบริษัทฯ แชฟฟ์เลอร์ทั่วโลก และเพื่อสนับสนุนการมีบทบาทในฐานะที่์เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แชฟฟ์เลอร์จึงมีการปรับใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรป หรือ EMAS อย่างเคร่งครัดในโรงงานของแชฟฟ์เลอร์ทั่วโลกตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

นโยบายด้านคุณภาพ

แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลก บริษัทยึดมั่นและมุ่งสู่คุณภาพสูงสุด เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและความสามารถในนวัตกรรมที่ล้ำสมัย

การจะทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและอยู่กับเราในระยะยาวได้นั้น เราต้องเป็นผู้นำด้านคุณภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมที่โดดเด่น ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพด้านต้นทุน รวมถึงการสร้างความั่นใจในการจัดส่งสินค้าที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ทันเวลา และความมุ่งมั่นทุ่มเทในบริการอย่างต่อเนื่องด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทของเรา

มาตรฐานคุณภาพของแชฟฟ์เลอร์ มุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าของเรา เราได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางกฎหมายและบริษัทอย่างเคร่งครัด

การทำงานของเราในทุกด้านต้องอยู่บนวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการบรรลุ“ของเสียเป็นศูนย์” รวมถึงการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันข้อบกพร่องและเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

พนักงานทุกคนตระหนักถึงความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพ รวมถึงการคิดและปฏิบัติตามหลักการนี้

คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของแชฟฟ์เลอร์ มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณภาพอย่างเคร่งครัด

นโยบายด้านคุณภาพของแชฟฟ์เลอร์


บริษัทในเครือของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป

นโยบายการปกป้องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (EHS) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารของเรา เราช่วยให้บริษัทของเราดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จโดยการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย การมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขัน

หลักการดังต่อไปนี้ถูกนำไปใช้กับทุกพื้นที่ของแชฟฟ์เลอร์ เรามีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อพนักงาน สังคม และคนรุ่นใหม่ในอนาคต

การบริหารการปกป้องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แชฟฟ์เลอร์ เราใช้ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานระดับโลก ที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานจนถึงวัยเกษียณ เรามุ่งพัฒนาแนวคิดแบบองค์รวม ในด้านของโครงสร้าง และกระบวนการ ที่เรานำมาปฏิบัติร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้ทำสัญญาไว้ โดยมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในทุกพื้นที่เพื่อระบุว่ามาตรการเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติในระดับใดและเพื่อติดตามความสำเร็จของระบบบริหารจัดการของเรา

สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับพนักงาน

เราเชื่อว่าอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้ แรงจูงใจของพนักงานและหัวหน้างานมีส่วนช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมาย "สถานที่ทำงานที่ปราศจากอุบัติเหตุ" ได้ หากเป็นเรื่องการป้องกัน พนักงานและผู้รับจ้างของเรามีความสำคัญเท่าเทียมกัน เมื่อออกแบบสถานที่ทำงานและขั้นตอนการทำงาน เราคำนึงถึงแนวโน้มและพัฒนาการล่าสุด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกแบบตามสรีรศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การดำเนินการที่เชื่อถือได้

เรายึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งปวงด้านความปลอดภัยในการทำงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม เราดำเนินการด้วยความรับผิดชอบโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของแชฟเลอร์ ซึ่งในหลายกรณีมีความเข้มงวดมากกว่าข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ เรามีการตั้งค่า ข้อกำหนด การซื้อขาย การปฏิบัติงาน การบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อลดโอกาสเกิดอันตราย ความเสี่ยง และเหตุขัดข้องในการปฏิบัติงานให้เหลือน้อยที่สุด อีกทั้ง เทคโนโลยีที่แชฟฟ์เลอร์ใช้ยังเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดอีกด้วย

การสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุดและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่แชฟฟ์เลอร์ เราพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดโดยดำเนินมาตรการที่เหมาะสมล่วงหน้า เราใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และพยายามทุกวิถีทางเพื่อลดของเสีย น้ำเสีย เสียงและการปล่อยมลพิษอื่นๆ เราผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งวงจร

ความรับผิดชอบของพนักงาน

ที่แชฟฟ์เลอร์ เราจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและการอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของเรามีความรู้ความชำนาญ เพื่อปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในทุกพื้นที่ทั้งหมดของแชฟฟ์เลอร์

มาตรการป้องกัน

เราปกป้องและส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจกับพนักงานของเรา เราดำเนินมาตรการที่ครอบคลุมเพื่อปกป้องพนักงานของเราจากอันตรายด้านสุขภาพรวมถึงการป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการฉุกเฉินที่ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพได้ถูกนำมาใช้่ในทุกพื้นที่ของแชฟฟ์เลอร์ เพื่อพนักงานและผู้มาติดต่อ จะได้รับการดูแลและปฏิบัติที่เหมาะสม หากเกิดการบาดเจ็บ

การสื่อสารอย่างเปิดเผย

แชฟฟ์เลอร์มีการดำเนินการเจรจาอย่างเข้มข้นและเป็นไปด้วยความไว้วางใจกับฝ่ายที่สนใจ เรามีการเผยแพร่ข้อมูลมาตราการ ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน สุขภาพ และการปกป้องสิ่งเเวดล้อม เช่นเดียวกับผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อมที่เกิดจากหน่วยงานแต่ละสาขาของเรา

นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (EHS) ของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ