เงื่อนไขเกี่ยวกับสัญญา

ข้อกำหนดการซื้อทั่วไป

ต่อไปนี้ี่คือเงื่อนไขและข้อกำหนดการจัดซื้อทั่วไปในปัจจุบันสำหรับ Schaeffler Group โปรดทราบว่าเงื่อนไขและข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลต่อความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างซัพพลายเออร์กับเราโดยเฉพาะ ข้อกำหนดและข้อตกลงอื่นๆ ของซัพพลายเออร์จะมีผลก็ต่อเมื่อเราได้รับรองเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการเท่านั้น การรับรองไม่สามารถทำได้โดยปริยายในส่วนของเรา และไม่สามารถสันนิษฐานได้จากการกระทำหรือการชำระเงินดังกล่าว

 
เงือนไขทั วไปว่ าด้ วยการซือ ของบริษัท แชฟฟ์ เลอร์ แมนูแฟคเจอริง (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสาร เวอร์ชัน ดาวน์โหลด    
เงือนไขทั วไปว่ าด้ วยการซือ ของบริษัท แชฟฟ์ เลอร์ แมนูแฟคเจอริง (ประเทศไทย) จำกัด 2014/04 DIN A4    
เงอื นไขทวั ไปวา่ ด้วยการซือ สาํ หรบั บริการซงึ ไมเ่ กียวข้องกบั สนิ ค้า ของบริษัท แชฟฟ์ เลอร์ แมนแู ฟคเจอริง (ประเทศไทย) จาํ กดั 2014/04 DIN A4    

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ