สิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 
 
 
 

นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ Schaeffler Group

การปกป้องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานในหลักการบริหารจัดการของเรา เรามุ่งดำเนินการให้แน่ใจว่าบริษัทของเราจะคงอยู่ต่อไปและประสบความสำเร็จโดยสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพและการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

หลักการต่อไปนี้ใช้กับบริษัททั้งหมดของเราทั่วโลก และแสดงถึงความรับผิดชอบของเราต่อพนักงาน สังคม และชนรุ่นหลัง

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

เราใช้ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมระดับโลกอย่างแข็งขัน โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราพัฒนาแนวคิดที่มุ่งมองไปยังเบื้องหน้าซึ่งเราปฏิบัติโดยร่วมมือกับคู่ค้าตามสัญญา เราดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทั่วทุกพื้นที่เพื่อแน่ใจว่ามาตรการเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติในระดับใดและเพื่อติดตามความสำเร็จของระบบบริหารจัดการของเรา

สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับพนักงาน

เราเชื่อว่าอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานสามารถหลีกเลี่ยงได้ พนักงานและผู้จัดการที่มีแรงจูงใจช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายเป็นสถานที่ทำงานที่ปราศจากอุบัติเหตุได้ หากเป็นเรื่องการคุ้มครอง พนักงานและผู้รับจ้างของเรามีความสำคัญเท่าเทียมกัน เมื่อออกแบบสถานที่ทำงานและขั้นตอนการทำงาน เราคำนึงถึงแนวโน้มและพัฒนาการล่าสุด และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการออกแบบตามหลักเออร์โกโนมิคส์เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

การดำเนินการที่วางใจได้

เรายึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งปวงด้านความปลอดภัยในการทำงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม เราดำเนินการด้วยความรับผิดชอบโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา ซึ่งในหลายกรณีมีความเข้มงวดมากกว่าข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใ้ช้อยู่ เราตั้งค่า ซื้อ ใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องจักรและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อลดโอกาสเกิดอันตราย ความเสี่ยง และเหตุขัดข้องในการปฏิบัติงานให้เหลือน้อยที่สุด เทคโนโลยีของเราเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ก้าวหน้าที่สุด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่ว่าเราจะดำเนินกิจกรรมใด เราพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดโดยดำเนินมาตรการที่เหมาะสมล่วงหน้า เราใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างประหยัด และพยายามทุกวิถีทางเพื่อลดของเสีย น้ำเสีย เสียงและการปล่อยมลพิษอื่นๆ เราผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งวงจร

พนักงานที่มีความรับผิดชอบ

เราจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและการอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานและคู่ค้าธุรกิจของเรามีความรู้ความชำนาญเพื่อปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในทุกสาขางานของบริษัท

มาตรการป้องกัน

เราดำเนินมาตรการรอบด้านเพื่อปกป้องพนักงานของเราจากอันตรายด้านสุขภาพและป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการฉุกเฉินที่รอบด้านและมีประสิทธิภาพได้ถูกนำมาใช้่ในหน่วยงานทุกแห่งเพื่อประกันว่าพนักงานของเราและผู้มาเยือนจะได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมหากเกิดการบาดเจ็บ

การสื่อสารอย่างเปิดเผย

เราดำเนินการเจรจาอย่างเข้มข้นและเป็นไปด้วยความไว้วางใจกับฝ่ายที่สนใจ เราเผยแพร่ข้อมูลเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการทำงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่นเดีียวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากหน่วยงานแต่ละสาขาของเรา

ผู้บริหารบริษัทและพนักงานทั้งหมดของเราล้วนยึดมั่นในนโยบายนี้

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ