สิ่งพิมพ์
 

เอกสาร | 2016-03
Code of Conduct

 
บริษัท

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

Schaeffler Group ดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในเครือทั้งหมด และเห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญจำเป็นในเบื้องต้นต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจของ Schaeffler Group นั้นมีรากฐานมาจากหลักการ “Global Compact” ขององค์การสหประชาชาติ หลักการระดับโลกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจของ Sullivan (The Global Sullivan Principles of Corporate Social Responsibility) และมาตรฐานขององค์การความรับผิดชอบทางสังคมสากล (Social Accountability International - SAI) หลักการเบื้องต้นซึ่งอธิบายไว้ ณ ที่นี้ เป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุดสำหรับเรา และไม่กระทบต่อมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง

สิทธิมนุษยชน
เราสัญญาว่าจะเคารพสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการประกาศเป็นสากลในเขตซึ่งอยู่ภายใตู้่อำนาจของเรา

การบังคับใช้แรงงาน
เราจะไม่เข้าไปพัวพันหรือเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานไม่ว่าในรูปแบบใด

แรงงานเด็ก
เราจะไม่เข้าไปพัวพันหรือเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในการดำเนินธุรกิจของเรา

การเลือกปฏิบัติและการเคารพผู้อื่น
เรามีความตั้งใจสร้างสถานที่ทำงานซึ่งปราศจากการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดในเรื่องเีกี่ยวกับเพศ เ่ผ่าพันธุ์ สีผิว ความเชื่อทางศาสนา วัย ชาติกำเนิด ความพิการ หรือรสนิยมทางเพศ พนักงานในสถานที่ทำงานของเราสมควรได้รับความเคารพซึ่งกันและกัน

ค่าตอบแทนและชั่วโมงทำงาน
เราตระหนักถึงความต้องการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอของพนักงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับตลาดแรงงานแต่ละแห่ง เราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านชั่วโมงทำงานสำหรับธุรกิจแต่ละด้านของเรา

ความสัมพันธ์กับพนักงานและตัวแทนพนักงาน
เราเชื่อมั่นในนโยบายเปิดกว้างและเปิดโอกาสให้พนักงานของเราสามารถชี้แจงผลประโยชน์ของตนต่อผู้บริหารได้โดยตรงอย่างสม่ำเสมอ

การประนีประนอมระหว่างงานและครอบครัว
เราเป็นองค์กรที่เป็นของครอบครัว เรามุ่งมั่นเสริมสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานด้วยการจัดการและข้อกำหนดที่เป็นมิตรต่อครอบครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัทในเครือ

สุขภาพและความปลอดภัย
เรามีความตั้งใจสร้างสถานที่ทำงานซึ่งปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามหรือสูงกว่ามาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ เราจะดำเนินการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพ อันมีสาเหตุจากสภาวะในสถานที่ทำงาน

การพัฒนาแรงงาน
เราเห็นว่าการพัฒนาพนักงานของเราเป็นการลงทุนสำคัญเพื่ออนาคตของบริษัท เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสังคมและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคด้วย

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
เราจัดทำระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกับฐานการผลิตการผลิตทุกแห่งทั่วโลก และพยายามพัฒนาในด้านนี้่อย่างต่อเนื่อง กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและข้อกำหนดของ Schaeffler Group ด้านระบบคุ้มครองสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการปฏิบัติตามในฐานะมาตรฐานขั้นต่ำ เราร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจและซัพพลายเออร์ของเราในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การขัดกันของผลประโยชน์ ของกำนัล และความพยายามติดสินบน
เราสัญญาว่าเราจะไม่รับของกำนัล เงิน หรือถือหุ้น (ของบริษัท) ซึ่งอาจนำไปสู่การขัดกันของผลประโยชน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามเสนอ ใ้ห้ หรือรับสินบนหรือเงินผิดกฎหมายอื่นใด

ซัพพลายเออร์
เมื่อกระทำได้ เราส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ของเรานำไปใช้ และปฏิบัติตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมแบบเดียวกับเราในบริษัทของพวกเขา

ความรับผิดชอบ
เราเชื่อว่าพนักงานแต่ละคนมีความรับผิดชอบส่วนตัวในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ และส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ด้วยเช่นกัน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการบังคับใช้หลักการซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหรือนโยบายของเรา

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ