Search term

หนึ่งวันที่แชฟฟ์เลอร์

คนจากทั่วโลกทำงานให้แชฟฟ์เลอร์ ในสาขาต่างๆ ที่มีความหลากหลายสูง

Marcos Llanos - หัวหน้าทีมจากประเทศเม็กซิโก

Helene Herzen พนักงานฝ่ายผลิตในเมืองชไวน์ฟวร์ท

Ana Bobancu - หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร ในประเทศโรมาเนีย

Zhao Yanying - ผู้จัดการหน่วยธุรกิจทางรถไฟแชฟฟ์เลอร์ ในประเทศจีน

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ