ประเภทของ XSG (XSG range)

ส่วนประกอบ PSG ของ LuK

คลัตช์คู่

PSG (กระปุกเกียร์แบบขนาน) เป็นกระปุกเกียร์แบบคลัตช์คู่ และประกอบด้วยเกียร์สองส่วน ซึ่งแบ่งเป็นเกียร์คู่และเกียร์คี่ และคลัตช์คู่ ในระหว่างการเปลี่ยนเกียร์ แรงบิดจะส่งผ่านจากคลัตช์หนึ่งไปอีกคลัตช์หนึ่งอย่างต่อเนื่อง ผลที่ได้คือ ความสบายในการเปลี่ยนเกียร์เป็นเลิศ ซึ่งสามารถเทียบได้กับทอร์กคอนเวอร์เตอร์แบบอัตโนมัติ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ในระดับต่ำคล้ายกับ ASG