เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Rotary Direct Drive System: RDDS-20-A
โบรชัวร์ | 2017-03 | Z59 | อังกฤษ

Rotary Direct Drive System: RDDS-20-A

The rotary direct drive system RDDS-20-A provides highest performance in a small installation space and is optimised for minimum inertia. Up to 115000 cycles per hour are possible.
Applications: robot kinematics, handling, automation, laser industry, positioning system for point-to-point applications.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Rotatives Direktantriebssystem: RDDS-20-A
โบรชัวร์ | 2017-03 | Z59 | เยอรมัน

Rotatives Direktantriebssystem: RDDS-20-A

Das rotative Direktantriebssystem RDDS-20-A bietet höchste Performance im kleinen Bauraum und ist auf minimale Massenträgheit optimiert. Bis zu 115.000 Zyklen pro Stunde sind möglich.
Anwendungen: Roboterkinematiken, Handling, Automatisierung, Laserindustrie, Positioniertisch für Punkt-zu-Punkt-Anwendungen.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Arbres et douilles à billes
แค็ตตาล็อก | 2017-02 | WF1 | 034872736-0000 | ฝรั่งเศส

Arbres et douilles à billes

Douilles et paliers avec douilles Arbres pleins, arbres creux Rails supports avec arbres montés Brides supports d’arbres

Les arbres et douilles à billes sont composés d’arbres ou de rails sur lesquels se déplacent des douilles à billes ou à bagues lisses à frottement réduit. Les arbres peuvent être exécutés comme arbres pleins ou arbres creux. Les rails sont toujours massifs. Pour faciliter leur fixation à la construction adjacente, ces guidages sont aussi
livrés sous forme de paliers avec douille complets.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler France SAS

 
Bearings for screw drives
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-11 | TPI 123 | 029097495-0000 | อังกฤษ

Bearings for screw drives

Axial angular contact ball bearings, Needle roller/axial cylindrical roller bearings, Seal carrier assemblies, Precision locknuts

With trend-setting bearing arrangement solutions for feed spindles,
main spindles, rotary tables and linear guidance units, Schaeffler
has been at the forefront of the world market for decades.
However, bearing components alone are often no longer the decisive
factor for the success of these machine subsystems.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Lager für Gewindetriebe
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-11 | TPI 123 | 029093465-0000 | เยอรมัน

Lager für Gewindetriebe

Axial-Schrägkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Dichtungsträger, Präzisions-Nutmuttern

Schaeffler liegt seit Jahrzehnten mit richtungsweisenden Lagerungslösungen für Vorschubspindeln, Hauptspindeln, Rundtischen und linearen Führungseinheiten an der Spitze des Weltmarktes.
Entscheidend für den Erfolg dieser Maschinen-Teilsysteme ist heute
jedoch nicht mehr nur die Lagerkomponente allein.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Guidages à galets
แค็ตตาล็อก | 2016-10 | LF1 | 034872710-0000 | ฝรั่งเศส

Guidages à galets

Guidages à galets Galets de roulement, axes, rails supports Accessoires

La conception légère des systèmes de guidage à galets LF en fait des produits particulièrement appréciés dans les systèmes de manutention, ces derniers exigeant un fonctionnement quasi silencieux, des vitesses élevées et des courses longues avec une
résistance au déplacement faible et constante.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler France SAS

 
Sistemas de guiado por eje
แค็ตตาล็อก | 2016-10 | WF1 | 034872728-0000 | สเปน

Sistemas de guiado por eje

Rodamientos lineales y unidades de rodadura lineal, Ejes macizos, ejes huecos, Carriles-soporte, Soportes para ejes

Los sistemas de guiado por eje se componen de ejes o de carrilessoporte,sobre los que se desplazan rodamientos lineales a bolas, de escaso rozamiento, o bien casquillos lineales de fricción. Los ejes pueden disponerse como ejes macizos o ejes huecos. Los carriles-soporte son siempre macizos. Para una sencilla fijación a la construcción anexa, estas guías se suministran como unidades de rodadura lineal completas.


ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Iberia, S.L.U. - División Industria

 
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-09 | TPI 219 | 036926418-0000 | อังกฤษ

Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

Black Series

The new radial insert ball bearing and housing units FAG Black Series from Schaeffler give easy mounting, smooth running and high reliability and thus allow particularly economical bearing arrangements. The dimensions of the FAG housings, made from flake graphite cast iron and with a primer paint coating, conform to JIS B 1559. These single piece cast housings can support moderate to high radial and axial loads. The radial insert ball bearings have basic protection against corrosion due to the Durotect BS coating. The bearing units are particularly suitable for applications with moderate to high loads.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Spannlager und Gehäuseeinheiten
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-09 | TPI 219 | 036909718-0000 | เยอรมัน

Spannlager und Gehäuseeinheiten

Black Series

Die neuen Spannlager-Gehäuseeinheiten FAG-Black-Series von Schaeffler stehen für einfache Montage, hohe Laufruhe und Zuverlässigkeit und damit für besonders wirtschaftliche Lagerungen. Die Abmessungen der grundierlackierten FAG-Graugussgehäuse entsprechen JIS B 1559. Diese einteiligen Gussgehäuse nehmen mittlere bis hohe radiale und axiale Belastungen auf. Die Durotect BS-Beschichtung der Spannlager bietet einen Basiskorrosionsschutz. Die Lagereinheiten eignen sich besonders für Anwendungen mit mittleren bis hohen Lasten.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Torque Motors
โบรชัวร์ | 2016-08 | Z71 | อังกฤษ

Torque Motors

RKI Series

The RKI motors have torque levels 30 percent higher than conventional torque motors. The speed and mechanical power have been increased by a factor of five. At the same time, the power loss is reduced by up to 60 percent. This generates less heat. Energy efficiency is improved and, since less cooling is required, there is a significant reduction in operating costs. Downsizing options may also prove a persuasive solution: Motor sizes can be adapted while maintaining the same performance and reducing costs for convertors and motors.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ