เยื่อกระดาษและกระดาษ

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Repair and Reconditioning of Rolling Bearings
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2017-02 | TPI 207 | 036893730-0000 | อังกฤษ

Repair and Reconditioning of Rolling Bearings

The characteristics and condition of rolling bearings have
a significant influence on the production process. Preventive and
condition-based maintenance measures are intended to maintain
a consistently high level of plant availability. It is often the case
that new rolling bearings are fitted although the existing bearings
could be restored to as-new condition by means of appropriate
reconditioning. In many cases, reconditioning of rolling bearings
is more cost-effective than using new bearings.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Instandhaltung und Aufbereitung von Wälzlagern
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2017-02 | TPI 207 | 036893722-0000 | เยอรมัน

Instandhaltung und Aufbereitung von Wälzlagern

Eigenschaften und Zustand von Wälzlagern haben einen wesentlichen
Einfluss auf den Produktionsprozess. Durch vorbeugende und
zustandsorientierte Instandhaltung kann eine konstant hohe
Anlagenverfügbarkeit erreicht werden. Oftmals werden neue Wälzlager
eingebaut, obwohl die vorhandenen Lager durch eine fachgerechte
Aufbereitung wieder in einen neuwertigen Zustand versetzt
werden könnten. In vielen Fällen ist es wirtschaftlicher, Wälzlager
aufzubereiten statt Neulager zu verwenden.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
La maintenance conditionnelle en route pour l‘Industrie du Futur
Reference / GTS | 2016-12 | GTS 0091 | ฝรั่งเศส

La maintenance conditionnelle en route pour l‘Industrie du Futur

Mitsubishi HiTec Paper Europe produit des papiers spéciaux revêtus, selon les méthodes modernes utilisées à travers le monde, dans ses usines à papier de Bielefeld et Flensburg. Un des ventilateurs de la SM 3 à Bielefeld est tombé en panne à cause du déséquilibrage, cela n‘a pas été détecté à temps, entraînant des dégâts importants à la fois au palier du roulement ainsi qu‘aux pièces adjacentes. Cela a entraîné un arrêt immédiat de la machine et par conséquence une perte de production. Dans le but de détecter préventivement les avaries potentielles et d‘éviter les arrêts non prévus et coûteux, le producteur de papier avait besoin d‘une solution qui leur permettrait de passer de la maintenance planifiée à la maintenance conditionnelle.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
SNS Plummer Block Housing
โบรชัวร์ | 2016-11 | PSG | 082274940-0000 | อังกฤษ

SNS Plummer Block Housing

50 % increase in bearing life

This is the life! Product life in this new generation of SNS plummer block housings is so good that spherical roller bearings last up to 50 % longer than usual. This is due to a unique housing design: When in operation, the SNS housing proactively self-adjusts to the bearing.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Stehlagergehäuse SNS
โบรชัวร์ | 2016-11 | PSG | 082274916-0000 | เยอรมัน

Stehlagergehäuse SNS

50 % mehr Lagerlebensdauer

In der neuen Generation von Stahlagergehäusen SNS lässt sich’s gut leben ...
So gut, dass die Pendelrollenlager darin bis zu 50 % länger leben. Dafür sorgt eine einzigartige Gehäusekonstruktion: Das Gehäuse stimmt sich im Betrieb proaktiv mit dem Lager ab.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-09 | TPI 219 | 036926418-0000 | อังกฤษ

Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

Black Series

The new radial insert ball bearing and housing units FAG Black Series from Schaeffler give easy mounting, smooth running and high reliability and thus allow particularly economical bearing arrangements. The dimensions of the FAG housings, made from flake graphite cast iron and with a primer paint coating, conform to JIS B 1559. These single piece cast housings can support moderate to high radial and axial loads. The radial insert ball bearings have basic protection against corrosion due to the Durotect BS coating. The bearing units are particularly suitable for applications with moderate to high loads.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Spannlager und Gehäuseeinheiten
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-09 | TPI 219 | 036909718-0000 | เยอรมัน

Spannlager und Gehäuseeinheiten

Black Series

Die neuen Spannlager-Gehäuseeinheiten FAG-Black-Series von Schaeffler stehen für einfache Montage, hohe Laufruhe und Zuverlässigkeit und damit für besonders wirtschaftliche Lagerungen. Die Abmessungen der grundierlackierten FAG-Graugussgehäuse entsprechen JIS B 1559. Diese einteiligen Gussgehäuse nehmen mittlere bis hohe radiale und axiale Belastungen auf. Die Durotect BS-Beschichtung der Spannlager bietet einen Basiskorrosionsschutz. Die Lagereinheiten eignen sich besonders für Anwendungen mit mittleren bis hohen Lasten.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Cuscinetti con anello di bloccaggio e Unità di supporto
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-04 | TPI 219 | อิตาลี

Cuscinetti con anello di bloccaggio e Unità di supporto

Black Series

Le nuove unità di supporto con cuscinetti con anello di bloccaggio
FAG Black Series di Schaeffler sono sinonimo di facilità di montaggio,
elevata silenziosità di funzionamento e affidabilità e pertanto
di sistemi di supporto particolarmente economici.
Le dimensioni degli alloggiamenti FAG in ghisa grigia con verniciatura
di fondo, sono conformi alla normativa JIS B 1559. Questi
alloggiamenti monopezzo in ghisa sono in grado di assorbire carichi
radiali e assiali da medi ad elevati. Il rivestimento in Durotect BS
dei cuscinetti con anello di bloccaggio offre una protezione di base
contro la corrosione.
Le unità di supporto sono particolarmente adatte per applicazioni
con carichi da medi a elevati.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Italia S.r.l.

 
Maintenance et reconditionnement des roulements
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-04 | TPI 207 | 086295250-0000 | ฝรั่งเศส

Maintenance et reconditionnement des roulements

Les caractéristiques et l’état des roulements ont une influence considérable
sur le processus de fabrication. Grâce à une maintenance
conditionnelle et préventive, on peut atteindre une disponibilité
des installations élevée et constante. Des roulements neufs sont
souvent montés alors que les roulements existants pourraient être
réutilisés grâce à un reconditionnement ou une remise en état dans
les règles de l’art. Dans beaucoup de cas, il est plus avantageux
économiquement de reconditionner les roulements que d’en utiliser
des neufs.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Los recubrimientos específi cos evitan daños en los  rodamientos de calandras
Reference / GTS | 2016-03 | GTS 0001 | สเปน

Los recubrimientos específi cos evitan daños en los rodamientos de calandras

El cliente tiene varias máquinas de papel y cartón con una capacidad de producción anual de, aproximadamente, un millón de toneladas. El reto para Schaeffler: La calandra está formada por dos pares de rodillos que están dispuestos uno sobre el otro. La combinación de cargas reducidas y una lubricación insufi ciente en la posición del cilindro superior puede ocasionar daños en las pistas de rodadura. Es necesario reducir el riesgo de deslizamientos y, con ello, los daños producidos por los mismos.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ