โปรดักส์ทรอนิกส์ (Productronic)

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Bearings for screw drives
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-11 | TPI 123 | 029097495-0000 | อังกฤษ

Bearings for screw drives

Axial angular contact ball bearings, Needle roller/axial cylindrical roller bearings, Seal carrier assemblies, Precision locknuts

With trend-setting bearing arrangement solutions for feed spindles, main spindles, rotary tables and linear guidance units, Schaeffler has been at the forefront of the world market for decades. However, bearing components alone are often no longer the decisive factor for the success of these machine subsystems.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Lager für Gewindetriebe
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-11 | TPI 123 | 029093465-0000 | เยอรมัน

Lager für Gewindetriebe

Axial-Schrägkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Dichtungsträger, Präzisions-Nutmuttern

Schaeffler liegt seit Jahrzehnten mit richtungsweisenden Lagerungslösungen für Vorschubspindeln, Hauptspindeln, Rundtischen und linearen Führungseinheiten an der Spitze des Weltmarktes. Entscheidend für den Erfolg dieser Maschinen-Teilsysteme ist heute jedoch nicht mehr nur die Lagerkomponente allein.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Sistemas de guiado por eje
แค็ตตาล็อก | 2016-10 | WF1 | 034872728-0000 | สเปน

Sistemas de guiado por eje

Rodamientos lineales y unidades de rodadura lineal, Ejes macizos, ejes huecos, Carriles-soporte, Soportes para ejes

Los sistemas de guiado por eje se componen de ejes o de carrilessoporte, sobre los que se desplazan rodamientos lineales a bolas, de escaso rozamiento, o bien casquillos lineales de fricción. Los ejes pueden disponerse como ejes macizos o ejes huecos. Los carriles-soporte son siempre macizos. Para una sencilla fijación a la construcción anexa, estas guías se suministran como unidades de rodadura lineal completas.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Iberia, S.L.U. - División Industria

 
Laufrollenführungen
แค็ตตาล็อก | 2016-06 | LF1 | 029993644-0000 | เยอรมัน

Laufrollenführungen

Laufrollenführungen, Laufrollen, Zapfen, Tragschienen und Zubehör

Laufrollenführungen LF werden durch ihre Leichtbauweise bevorzugt für Aufgaben in Handlingsystemen eingesetzt, wenn dort geräuscharmer Lauf, hohe Geschwindigkeiten und lange Verschiebewege bei gleichbleibendem, niedrigem Verschiebewiderstand gefordert sind.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Geschäftsbereich Lineartechnik

 
Super Precision Bearings
แค็ตตาล็อก | 2016-06 | SP 1 | 036884715-0000 | อังกฤษ

Super Precision Bearings

Spindle bearings Super precision cylindrical roller bearings Axial angular contact ball bearings

FAG super precision bearings for main spindles stand for very high precision and absolute operational security. Innovative FAG spindle bearing solutions are continually raising standards in relation to speeds, accuracy and rating life. For the main spindle system and the overall machine tool system to be successful, however, bearing components alone are no longer sufficient as a guarantee. Significant increases in performance and the creation of unique selling propositions for the customer are now achieved when the bearing manufacturer offers advice and carries out development work on the basis of wide-ranging system knowledge as well as being able to provide support through a range of service functions. It is through close partnership with the manufacturers of spindles and machine tools and through shared knowledge, founded on experience, of the requirements of end users and their customers that the potential exists for achieving a leading role in the market.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Track Roller Guidance Systems
แค็ตตาล็อก | 2016-06 | LF1 | 32918356-0000 | อังกฤษ

Track Roller Guidance Systems

Track roller guidance systems Track rollers, bolts, guideways Accessories

Track roller guidance systems LF are preferably used, due to their lightweight construction, for tasks in handling systems, where quiet running, high speeds and long travel distances are required together with uniformly low displacement resistance.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Geschäftsbereich Lineartechnik

 
RIB Series
โบรชัวร์ | 2016-05 | Z68 | อังกฤษ

RIB Series

RDDM - Rotary Direct Drive Motors

The torque motor series RIB from INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG (IDAM) are thermally optimized direct drives for increased productivity and lower energy consumption. These motors are predestined for machine tools, servo presses, NC rotary tables, for applications in automation technology, printing and packaging machinery etc. The active magnet length can be adjusted in 25 mm increments to suit the application and space gained put to optimum use.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
RIB-Baureihe
โบรชัวร์ | 2016-05 | Z68 | เยอรมัน

RIB-Baureihe

RDDM - Rotative Einbaumotoren

Mit der Torquemotoren-Baureihe RIB bietet die INA – Drives & Mechatronics AG & Co. KG (IDAM) thermisch optimierte Direktantriebe für höhere Produktivität und geringeren Energieverbrauch. Die Motoren sind prädestiniert für Werkzeugmaschinen, Servopressen, NC-Rundtische, für Anwendungen in der Automation, in Druck- und Verpackungsmaschinen usw. Die aktive Magnetlänge kann in 25 mm-Schritten an die Applikation angepasst und der so gewonnene Bauraum optimal genutzt werden.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Hochgenauigkeitslager
แค็ตตาล็อก | 2016-02 | SP 1 | 036789119-0000 | เยอรมัน

Hochgenauigkeitslager

Spindellager Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager Axial-Schrägkugellager

FAG Hochgenauigkeitslager für Hauptspindeln stehen für höchste Präzision und absolute Betriebssicherheit. Kontinuierlich steigern innovative FAG Spindellagerlösungen die Standards in Bezug auf Drehzahlen, Genauigkeit und Lebensdauer. Als Garant für den Erfolg des Systems Hauptspindel und des Gesamtsystems Werkzeugmaschine ist aber heute die Lagerkomponente allein nicht mehr ausreichend. Deutliche Leistungssteigerungen und Alleinstellungsmerkmale für den Kunden ergeben sich heute dann, wenn der Lagerhersteller mit einer erweiterten Systemkenntnis berät und entwickelt sowie mit Serviceleistungen bereitsteht. In engen Partnerschaften mit den Spindel- und Werkzeugmaschinenherstellern und im gemeinsamen Erfahrungswissen um die Anforderungen der Endanwender und deren Kunden liegt heute Potential, das zu einer Spitzenposition am Markt führt.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Wellenführungen
แค็ตตาล็อก | 2015-12 | WF1 | 031437397-0000 | เยอรมัน

Wellenführungen

Linearlager und Linearlager-Einheiten Vollwellen, Hohlwellen Tragschienen Wellenböcke

Wellenführungen bestehen aus Wellen oder Tragschienen, auf denen reibungsarme Linear-Kugellager oder Gleitlager laufen. Die Wellen können als Voll- oder Hohlwelle ausgeführt sein, Tragschienen sind immer massiv. Zur einfachen Befestigung an der Anschlusskonstruktion werden die Führungen auch als komplette Linearlager-Einheiten geliefert.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Geschäftsbereich Lineartechnik

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]