โปรดักส์ทรอนิกส์ (Productronic)

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Linear Direct Drive System: LDDS-078-B
โบรชัวร์ | 2017-03 | Z87 | อังกฤษ

Linear Direct Drive System: LDDS-078-B

The Z-axis with voice coil LDDS-078-B is compact and powerful. Turret handlers in productronics are typical applications. More than 40000 components and ICs are transported, laser-marked, and electrically and optically checked per hour. Very high continuous forces are required here, high accelerations for the oscillating movements and low power loss.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Linear Direct Drive System: LDDS-032-C
โบรชัวร์ | 2017-03 | Z87 | อังกฤษ

Linear Direct Drive System: LDDS-032-C

The precise short stroke actuator LDDS-032-C is predestined for pick and place tasks and for fast cycles. The benefits are besides the high product life, high force density, the high acceleration and the reliability of the system.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Rotary Direct Drive System: RDDS-20-A
โบรชัวร์ | 2017-03 | Z59 | อังกฤษ

Rotary Direct Drive System: RDDS-20-A

The rotary direct drive system RDDS-20-A provides highest performance in a small installation space and is optimised for minimum inertia. Up to 115000 cycles per hour are possible.
Applications: robot kinematics, handling, automation, laser industry, positioning system for point-to-point applications.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Linear Direct Drive System: LRAM
โบรชัวร์ | 2017-03 | Z87 | อังกฤษ

Linear Direct Drive System: LRAM

The short stroke Z-axis LRAM has a 2-phase hybrid stepper motor and provides a high acceleration of 1000 m/s². The axis is predestined for applications with highly dynamic requirements, high positioning cycles and for the precise positioning of parts with low mass.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Linear direct drive system: LDDS-074-B
โบรชัวร์ | 2017-03 | Z87 | อังกฤษ

Linear direct drive system: LDDS-074-B

The one-axis positioning system LDDS-074 offers a high force density at small installation space. It can be used as a Z axis thanks to the integrated pneumatic clamping element. The linear axis is sealed off from its' surroundings by a bellows system.


Applications: machine tools, automation, precise handling

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Lineares Direktantriebssystem: LDDS-078-B
โบรชัวร์ | 2017-03 | Z87 | เยอรมัน

Lineares Direktantriebssystem: LDDS-078-B

Die Z-Achse mit Tauchspulenantrieb LDDS-078-B ist kompakt und leistungsstark. Typische Anwendungen sind die Turret-Handler in der Productronic. Mehr als 40000 Bauelemente und ICs werden von diesen Maschinen pro Stunde u. a. transportiert, laserbeschriftet sowie elektrisch und optisch geprüft. Gefordert sind hier hohe Dauerkräfte, hohe Beschleunigungen für die oszillierenden Bewegungen und eine geringe Verlustleistung.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Rotatives Direktantriebssystem: RDDS-20-A
โบรชัวร์ | 2017-03 | Z59 | เยอรมัน

Rotatives Direktantriebssystem: RDDS-20-A

Das rotative Direktantriebssystem RDDS-20-A bietet höchste Performance im kleinen Bauraum und ist auf minimale Massenträgheit optimiert. Bis zu 115.000 Zyklen pro Stunde sind möglich.
Anwendungen: Roboterkinematiken, Handling, Automatisierung, Laserindustrie, Positioniertisch für Punkt-zu-Punkt-Anwendungen.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Lineares Direktantriebssystem: LRAM
โบรชัวร์ | 2017-03 | Z87 | เยอรมัน

Lineares Direktantriebssystem: LRAM

Die Kurzhub-Z-Achse LRAM ist mit einem 2-Phasen-Hybridschrittmotor ausgestattet und gehört mit einer Beschleunigung bis 1000 m/s² zu den schnellsten Achsen. Sie ist u.a. prädestiniert für Anwendungen mit hohen Dynamikanforderungen, für die präzise Positionierung von Teilen mit geringer Masse sowie für Anwendungen mit hoher Anzahl von Bewegungszyklen.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Lineares Direktantriebssystem: LDDS-032-C
โบรชัวร์ | 2017-03 | Z87 | เยอรมัน

Lineares Direktantriebssystem: LDDS-032-C

Der Präzisions-Kurzhub-Aktuator LDDS-032-C ist prädestiniert für Pick-and-Place-Aufgaben und für schnelle Zyklen. Die Vorteile sind neben der hohen Lebensdauer und extremen Kraftdichte, auch die hohe Beschleunigung und Zuverlässigkeit des Systems.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Lineares Direktantriebssystem: LDDS-074-B
โบรชัวร์ | 2017-03 | Z87 | เยอรมัน

Lineares Direktantriebssystem: LDDS-074-B

Das Ein-Achs-Positioniersystem LDDS-074 überzeugt durch die hohe Kraftdichte auf kleinem Bauraum. Durch das integrierte pneumatische Klemmelement ist das System für den Einsatz als Z-Achse geeignet. Die Linearachse ist durch die Faltenbalgabdichtung vor Staub und Schmutz geschützt.


Anwendungen: in den Branchen Werkzeugmaschinen, Automatisierung, präzises Handling

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ