อุปกรณ์สำหรับการขนส่งและอุปกรณ์สำหรับโกดังสินค้า

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
]
 
 
Cylindrical Roller Bearings SL04 in Rope Sheaves
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-01 | TPI 237 | 085522112-0000 | อังกฤษ

Cylindrical Roller Bearings SL04 in Rope Sheaves

Construction machinery and conveying equipment are being designed as increasingly compact while their power levels are continually increasing. This increase in power density places increasingly high demands on the rolling bearings used. This is particularly true for rope sheaves made from plastic or steel, since these must transmit very high power levels with high operational security under a wide variety of environmental and operating conditions. The rolling bearings used are subject to very high demands in terms of functional security, rating life and environmental durability. Rolling bearings are now used in preference if they have high load carrying capacity, are extremely reliable, have a very long rating life and are very easy to fit.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Zylinderrollenlager SL04 in Seilscheiben
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-01 | TPI 237 | 083114653-0000 | เยอรมัน

Zylinderrollenlager SL04 in Seilscheiben

Baumaschinen und Maschinen der Fördertechnik werden bei kontinuierlich steigender Leistung immer kompakter konstruiert. Diese Leistungskomprimierung stellt zunehmend auch höhere Anforderungen an die eingesetzten Wälzlager. Für Seilscheiben aus Kunststoff oder Stahl trifft das in besonderem Maße zu, da diese bei unterschiedlichsten Umwelt- und Betriebsbedingungen höchste Lasten betriebssicher übertragen müssen. Dabei werden an die eingesetzten Wälzlager höchste Ansprüche an die Funktionssicherheit, Lebensdauer und Umweltbeständigkeit gestellt. Wälzlager werden heute bevorzugt eingesetzt, wenn sie hoch tragfähig, äußerst zuverlässig, besonders langlebig und montagefreundlich sind.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rolamentos tensores e chumaceiras
โบรชัวร์ | 2015-12 | OIS | โปรตุเกส

Rolamentos tensores e chumaceiras

Maior vida útil, fiável

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Ball Type Track Rollers LR52, LR53
โบรชัวร์ | 2015-10 | OLR | อังกฤษ

Ball Type Track Rollers LR52, LR53

Product features • Unchanged outside diameter • Heavy-section outer ring • Optimized internal construction • Contact angle optimized for higher load carrying capacity • Innovative seal design. Also available with an improved steel sealing shield • Optimized polyamide cage. Robust and rigid steel cage available as an option

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
LR52、LR53 滚轮
โบรชัวร์ | 2015-10 | OLR | จีน

LR52、LR53 滚轮

产品特征 • 外径尺寸无变化 • 加强外圈 • 优化内部设计 • 优化接触角以提高承载能力 • 创新的密封设计。也可选用改进的钢盖板 • 优化聚酰胺保持架。 也可选用牢固坚硬的钢保持架

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Laufrollen LR52, LR53
โบรชัวร์ | 2015-10 | OLR | เยอรมัน

Laufrollen LR52, LR53

Produkteigenschaften • Unveränderter Außendurchmesser • Verstärkter Außenring • Optimierte Innenkonstruktion • Druckwinkel für hohe Belastbarkeit optimiert • Innovatives Dichtungsdesign. Auch mit verbesserter Stahl-Deckscheibe erhältlich • Optimierter Polyamidkäfig. Robuster und steifer Stahlkäfig optional erhältlich

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
用于滑轮的SL04 圆柱滚子轴承
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2015-06 | TPI 237 | จีน

用于滑轮的SL04 圆柱滚子轴承

工程机械和输送设备的设计越来越紧凑,而功率越来越大。 不断提升的功率密度对滚动轴承的要求日益提高。 对于塑料或钢制滑轮尤其如此,它们必须在各种环境和工况条件 下可靠地传递非常高的功率。 其中安装的滚动轴承需要有非常高的功能安全性、寿命和环境 耐受性。 因此,承载能力高、可靠性好、寿命长和易于安装的滚动轴承 成为首选。

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units
โบรชัวร์ | 2015-02 | OIS | อังกฤษ

Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

X-life proven to be better

Longer rating and operating life – reliable

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Spannlager und Gehäuseeinheiten
โบรชัวร์ | 2015-02 | OIS | เยอรมัน

Spannlager und Gehäuseeinheiten

X-life messbar besser

Längere Lebens- und Gebrauchsdauer – zuverlässig

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Naklápěcí soudečková ložiska E1
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2014-11 | TPI 183 | เช็ก

Naklápěcí soudečková ložiska E1

Vyšší hospodárnost a provozní bezpečnost díky koncepci X-life

Vyšší hospodárnost a provozní bezpečnost díky koncepci X-life Naklápěcí soudečková ložiska FAG se osvědčují všude tam, kde dochází ke značnému namáhání a je třeba vyrovnávat průhyby hřídelů nebo chyby v souososti uložení ložisek.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler CZ s.r.o.

 
 
[ |
|
|
]