ระบบช่วงล่าง

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
]
 
 
Technologies for Commercial Vehicles
โบรชัวร์ | 2016-07 | NFZ | 088917517–0000 | อังกฤษ

Technologies for Commercial Vehicles

Quality and Innovation

We have achieved a leading position in the development and production of forward-looking solutions for the automotive industry and industrial sectors. Our precision elements and systems, fulfill the challenging requirements of the automotive future. They also serve as a reliable source of solutions for the commercial vehicle industry, customized to the requirements of trucks, buses and mobile working machinery.

E-paper: Technologies for Commercial Vehicles

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Technologien für Nutzfahrzeuge
โบรชัวร์ | 2016-07 | NFZ | 088917495-0000 | เยอรมัน

Technologien für Nutzfahrzeuge

Qualität und Innovation

Wir nehmen eine führende Position in der Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Lösungen für die Automobilindustrie und Industriebranchen ein. Unsere Präzisionselemente und -systeme, entsprechen den anspruchsvollen Herausforderungen der automobilen Zukunft. Zugleich dienen sie als verlässliche Lösungsquelle für die Nutzfahrzeugindustrie, maßgeschneidert für Lkw, Busse und mobile Arbeitsmaschinen.

E-Paper: Technologien für Nutzfahrzeuge

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
商用车辆用技术
โบรชัวร์ | 2016-07 | NFZ | 088917525-0000 | จีน

商用车辆用技术

质量与创新

在为汽车行业和工业领域开发和形成前瞻性的解决方案方面,我们已经取得了领先地位。 在 INA, LuK 和 FAG等强势品牌下所开发的,我们的精密元件和系统,满足了未来汽车行 业的挑战性要求。同时也成为商用车辆行业的一个可靠的解决方案来源,客制化地满足卡 车、客车和移动工作机械的要求。

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera
โบรชัวร์ | 2015-12 | OES | สเปน

Rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera

Mayor duración de vida útil, fiable

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rolamentos de esferas de contacto angular de uma carreira
โบรชัวร์ | 2015-12 | OES | โปรตุเกส

Rolamentos de esferas de contacto angular de uma carreira

Maior vida útil, fiável

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler AG

 
Rolamentos com quatro pontos de contacto
โบรชัวร์ | 2015-12 | OVL | โปรตุเกส

Rolamentos com quatro pontos de contacto

Maior vida útil, fiável

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rodamientos con cuatro puntos de contacto
โบรชัวร์ | 2015-12 | OVL | สเปน

Rodamientos con cuatro puntos de contacto

Mayor duración de vida útil, fiable

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
TECHNOLOGIES FOR CARS
โบรชัวร์ | 2015-09 | PPA | 087538687-0000 | อังกฤษ

TECHNOLOGIES FOR CARS

Systems expertise down to the last detail

Our system expertise, aimed at optimization of the drive train, hybridization and electrification, covers every last


detail. The best example of this is Schaeffler’s broad product portfolio, which comprises precision components and systems in the domains of engines, transmissions and chassis, as well as electromobility. The entire portfolio also meets the demands for reducing CO2 emissions and fuel consumption, and here too we offer our customers the best possible support.

E-paper: Technologies for Cars

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
TECHNOLOGIEN FÜR PKW
โบรชัวร์ | 2015-09 | PPA | 087538547-0000 | เยอรมัน

TECHNOLOGIEN FÜR PKW

Systemkompetenz bis ins Detail

Unsere Systemkompetenz zur Optimierung des Antriebsstrangs und zur Hybridisierung und Elektrifizierung geht bis ins Detail. Die beste Visitenkarte dafür ist das breite Produktportfolio von Schaeffler, das Präzisionskomponenten und -systeme in den Bereichen Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie in der Elektromobilität umfasst. Das gesamte Angebot wird zudem den Anforderungen an die Reduktion von CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch gerecht – auch hier unterstützen wir unsere Kunden optimal.

E-Paper: Technologien für Pkw

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Single Row Angular Contact Ball Bearings
โบรชัวร์ | 2015-03 | OES | อังกฤษ

Single Row Angular Contact Ball Bearings

X-life proven to be better

Longer rating and operating life – reliable

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ