เงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานเว็บไซต์ของ Schaeffler

1. ขอบเขต

1.1
การใช้งานหน้าเว็บเพจใดๆ (เว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์) ที่จัดให้มีขึ้นโดยบริษัท Schaeffler Technologies AG & Co. KG และ/หรือบริษัทที่บริษัท Schaeffler Technologies AG & Co. KG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (“แชฟฟ์เลอร์”) ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเงื่อนไขเหล่านี้ หากไม่มีการกำหนดไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขของบริษัทแชฟฟ์เลอร์ในประเทศนั้นๆ เมื่อผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานจะถือว่าผู้ใช้นั้นยอมรับความถูกต้องของเงื่อนไขในการใช้งานในรุ่นปัจจุบันแล้ว

1.2
เงื่อนไขในการใช้งานทั่วไปอาจมีการเพิ่มเติม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในกรณีเฉพาะบุคคลด้วยการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม อาทิ การซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ

1.3
ในกรณีที่มีการใช้เว็บไซต์ของแชฟฟ์เลอร์ในกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพอิสระใดๆ หรือในกรณีที่มีการนำไปใช้งานในหน่วยงานของรัฐ จะไม่สามารถใช้ข้อ § 312จ มาตรา 1 ประโยคที่ 1 ลำดับที่ 1-3 ของประมวลกฎหมายแพ่ง (BGB) ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีบังคับได้

2. เนื้อหาของเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์

เว็บไซต์เชฟฟเลอร์ได้จัดให้มีข้อมูลแบบไม่ผูกพันบนเว็บไซต์ซึ่งไม่มีการผูกมัดใดๆ ต่อทางบริษัท ตลอดจนยังมีเอกสารและซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเรียกดูหรือดาวน์โหลดได้โดยไม่มีการรับประกันถึงความสมบูรณ์พร้อมแต่อย่างใด แชฟฟ์เลอร์อาจจะปิดกั้นเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเนื่องจากลักษณะตามธรรมชาติของอินเตอร์เน็ตและระบบคอมพิวเตอร์ แชฟฟ์เลอร์จึงไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์เกิดการขัดข้องขึ้นจนไม่สามารถใช้งานได้

3. สิทธิ์ในการใช้งาน

3.1
การใช้ข้อมูล ซอฟท์แวร์และเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ หรือในกรณีของการอัพเดทข้อมูล ซอฟท์แวร์และเอกสารต่างๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มีการตกลงไว้กับแชฟฟ์เลอร์แล้ว เงื่อนไขใบอนุญาตที่มีการตกลงกันอย่างชัดแจ้งให้มีผลบังคับเหนือเงื่อนไขเหล่านี้

3.2
แชฟฟ์เลอร์มอบสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล ซอฟท์แวร์และเอกสารที่มีอยู่บนเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์ถึงระดับที่ได้ตกลงกันไว้ให้แก่ผู้ใช้ โดยสิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นแบบไม่จำกัดเฉพาะตัวบุคคลและไม่สามารถถ่ายโอนได้ หรือหากไม่มีการตกลงกันไว้ในเรื่องนี้ ให้เป็นไปตามการมีอยู่ของสิ่งดังกล่าวและการถ่ายโอนจากแชฟฟ์เลอร์เพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์

3.3
ซอฟท์แวร์นี้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้เท่านั้นโดยไม่คิดมูลค่า และทางบริษัทไม่ให้สิทธิ์ในการเผยแพร่ซอร์สโค้ดใดๆ ยกเว้นซอร์สโค้ดที่มาจากซอฟท์แวร์ประเภทโอเพ่นซอร์ส ซึ่งเงื่อนไขใบอนุญาตของซอฟท์แวร์เหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้เหนือเงื่อนไขเหล่านี้ในการถ่ายโอนซอฟท์แวร์แบบโอเพ่นซอร์สซึ่งจำเป็นต้องมีการเผยแพร่ซอร์สโค้ดด้วย ในกรณีดังกล่าว แชฟฟ์เลอร์จะจัดให้มีซอร์สโค้ดโดยแลกเปลี่ยนกับการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

3.4
ห้ามมิให้ผู้ใช้แจกจ่าย ให้เช่าหรือเปิดเผยข้อมูล ซอฟท์แวร์และเอกสารต่างๆ ให้แก่บุคคลที่สามด้วยวิธีการใดๆ ในกรณีที่ข้อบังคับของกฎหมายมิได้กำหนดไว้เป็นอื่น ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาย้อนหลังหรือแปลซอฟท์แวร์หรือเอกสารประกอบย้อนกลับหรือตัดทอนความตอนใดออกไป ผู้ใช้จะต้องทำสำเนาซอฟท์แวร์หากมีความจำเป็นต้องใช้ซอฟท์แวร์นั้นในอนาคต ทั้งนี้การทำสำเนาดังกล่าวให้อยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขในการใช้งานนี้

3.5
ข้อมูล ซอฟท์แวร์และเอกสารต่างๆ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในระดับนานาชาติ ตลอดจนกฎหมายและสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวและจะต้องไม่ลบชื่อกำกับที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข เครื่องหมายหรือข้อความเตือนเรื่องลิขสิทธิ์จากข้อมูลหรือซอฟท์แวร์หรือเอกสารหรือสำเนาใดๆ ของสิ่งเหล่านี้

3.6
§§ ข้อ 69 ก และข้อต่อเนื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์จะได้ไม่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขเหล่านี้

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

4.1
ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลง คัดลอก ทำซ้ำ ขาย ให้เช่า ใช้งาน นำสิ่งอื่นมาประกอบหรือทำประโยชน์จากข้อมูล ชื่อทางการค้าและเนื้อหาอื่นๆ ในเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแชฟฟ์เลอร์ก่อน ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดต่างๆ ในข้อ 4 ของเงื่อนไขในการใช้งานนี้

4.2
นอกจากเหนือจากสิทธิ์ในการใช้งานและสิทธิ์อื่นๆ ที่มีการมอบอย่างชัดแจ้งในที่นี้ ผู้ใช้ไม่ได้รับสิทธิ์อื่นใดในลักษณะใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัทหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินเชิงอุตสาหกรรม อาทิ สิทธิบัตร โมเดลการใช้งานหรือเครื่องหมายการค้า และแชฟฟ์เลอร์ไม่มีหน้าที่ใดในการมอบสิทธิ์เช่นนั้นด้วย

5. การลงทะเบียนและการใช้งานหน้าที่มีการปกป้องไว้

5.1
หน้าบางหน้าบนเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์มีการปกป้องไว้ด้วยรหัสผ่าน การเข้าถึงหน้าเหล่านั้นจะทำได้โดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของธุรกรรมต่างๆ แชฟฟ์เลอร์มิได้ให้สิทธิ์ในการลงทะเบียน นอกจากนี้แชฟฟ์เลอร์ยังสงวนสิทธิ์ในการทำให้หน้าเว็บซึ่งเข้าถึงได้โดยอิสระแต่เดิม กลายเป็นหน้าเว็บที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนก่อนจึงจะเข้าถึงได้ แชฟฟ์เลอร์อาจถอดถอนสิทธิ์ในการเข้าถึงเมื่อใดก็ตามโดยการยกเลิกข้อมูลที่ใช้ในการเข้าถึงโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการลงทะเบียน ละเมิดเงื่อนไขในการใช้งานหรือหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลที่ใช้ในการเข้าถึง ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์เงื่อนไขสำหรับการหรือไม่มีการใช้งานเว็บไซต์เงื่อนไขเป็นระยะเวลานาน

5.2
ในกรณีที่มีการกำหนดให้ลงทะเบียน ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่แม่นยำและถูกต้อง และต้องแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทันที ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบว่าตนได้รับอีเมล์ใดๆ ที่ส่งไปถึงยังที่อยู่อีเมล์ที่ได้ให้ไว้

5.3
หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว ผู้ใช้จะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (ข้อมูลผู้ใช้) ในการเข้าถึงครั้งแรก ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่แชฟฟ์เลอร์มอบให้เป็นรหัสผ่านที่มีเฉพาะตัวผู้ใช้เองเท่านั้นที่ทราบ ข้อมูลผู้ใช้จะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเอง เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวและหากจำเป็นก็สามามารถขยายหรือถอนข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลได้เช่นกัน

5.4
ผู้ใช้จะต้องทำให้แน่ใจได้ว่าไม่มีบุคคลที่สามล่วงรู้ข้อมูลผู้ใช้ ผู้ใช้มีความรับผิดต่อการสั่งงานและกิจกรรมอื่นใดที่เกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลผู้ใช้ หลังจากที่มีการใช้งานพื้นที่ที่มีการปกป้องไว้ด้วยรหัสผ่านแต่ละครั้งให้ออกจากระบบ หากผู้ใช้พบว่ามีบุคคลที่สามใช้ข้อมูลผู้ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้รายนั้นจะต้องแจ้งให้แชฟฟ์เลอร์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีและหากเป็นไปได้ควรแจ้งล่วงหน้าทางอีเมล์ปกติ หลังจากที่ได้รับการแจ้งดังกล่าวแล้วแชฟฟ์เลอร์จะปิดการเข้าถึงบริเวณที่ใช้รหัสผ่านคุ้มครองโดยการใช้ข้อมูลผู้ใช้นั้นๆ การปิดการเข้าถึงดังกล่าวจะยกเลิกต่อเมื่อผู้ใช้ทำเรื่องสมัครส่งเข้ายังแชฟฟ์เลอร์เป็นการพิเศษหรือมีการลงทะเบียนใหม่แล้ว

5.5
ผู้ใช้สามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการลบการลงทะเบียนใดๆ ตราบเท่าที่ไม่มีการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับสัญญาอยู่อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถลบได้ ในกรณีดังกล่าวนั้นแชฟฟ์เลอร์จะลบข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลส่วนตัวอื่นทั้งหมดทันที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นอีกต่อไป

6. การอ้างอิงและลิงค์

เว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์อาจจะมีการอ้างอิงและลิงค์ (ไฮเปอร์ลิงค์) ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แชฟฟ์เลอร์ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าว และแชฟฟ์เลอร์ไม่ถือว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์เหล่านั้นเป็นของตนเองเนื่องจากแชฟฟ์เลอร์ไม่สามารถควบคุมข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมต่อผ่านทางลิงค์ ดังนั้นแชฟฟ์เลอร์จึงไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์ดังกล่าว ผู้ใช้จะต้องใช้งานเว็บไซต์ที่มีการลิงค์ไปโดยยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองทุกประการ

7. การปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดด้านของการเป็นเจ้าของและคุณภาพ และต่อไวรัส

7.1
ตราบเท่าที่ข้อมูล ซอฟท์แวร์หรือเอกสารใดๆ สามารถใช้งานได้โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย ทางบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อผิดพลาดของการเป็นเจ้าของหรือข้อผิดพลาดของคุณภาพของข้อมูล ซอฟท์แวร์และเอกสาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความถูกต้อง ลักษณะที่ปราศจากข้อผิดพลาดและการไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ความสมบูรณ์และ/หรือความสามารถในการใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่มีการกระทำโดยเจตนาหรือประสงค์ร้าย

7.2
ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์อาจครอบคลุมรายละเอียดหรือคำอธิบายโดยทั่วไปถึงความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในบางกรณี (เช่น เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์) อาจจะไม่มีเสมอไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตกลงเรื่องรายละเอียดในเชิงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะทำการซื้อในแต่ละครั้ง

7.3
ความรับผิดชอบของแชฟฟ์เลอร์ต่อข้อผิดพลาดของคุณภาพหรือการเป็นเจ้าของ ให้พิจารณาจากบทบัญญัติในข้อ 7.1 และ 7.2 ของเงื่อนไขนี้ นอกเหนือจากนี้ แชฟฟ์เลอร์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เว้นเสียแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้ อาทิ บัญญัติความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์กำหนดไว้, เป็นผลจากบัญญัติความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์, เป็นผลจากการกระทำโดยเจตนา, เป็นผลจากการความประมาทอย่างร้ายแรง, เป็นผลจากการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือเป็นผลจากการยอมรับการรับประกันและคุณภาพ หรือเป็นผลจากการปกปิดข้อผิดพลาดด้วยเจตนามุ่งร้าย หรือเนื่องจากการละเมิดกฎที่มีเนื้อหาเป็นสาระสำคัญในสัญญา อย่างไรก็ดี ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดกฎที่มีเนื้อหาเป็นสาระสำคัญในสัญญาให้จำกัดอยู่เพียงความเสียหายทั่วไปที่คาดเดาได้เท่านั้นตราบใดที่ไม่มีการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาทอย่างร้ายแรง

7.4
แชฟฟ์เลอร์มุมานะในการทำให้เว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์ปลอดจากไวรัสทั้งหมด อย่างไรก็ดี แชฟฟ์เลอร์ไม่สามารถให้การรับประกันใดๆ ได้ว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัสโดยสมบูรณ์ ก่อนการดาวน์โหลดข้อมูล ซอฟท์แวร์หรือเอกสารใดๆ ผู้ใช้จะต้องปกป้องตนเองและป้องกันไม่ให้ไวรัสใดเข้าถึงเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและซอฟท์แวร์สแกนไวรัสที่เหมาะสม

7.5
การเปลี่ยนแปลงภาระด้านการพิสูจน์จะไม่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติข้างต้นใดๆ

8. ข้อผูกพันในการใช้งาน

8.1
ผู้ใช้จะไม่กระทำการใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์ดังต่อไปนี้:

 • ก่อให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน หรือละเมิดสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น
 • กระทำการที่ขัดต่อศีลธรรมโดยวิธีการใช้เว็บไซต์นี้
 • ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินเชิงอุตสาหกรรม หรือลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น
 • ส่งต่อเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัสหรือสิ่งที่เรียกว่าม้าโทรจันหรือโปรแกรมอื่นที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อซอฟท์แวร์ได้
 • จัดให้มี จัดเก็บหรือส่งไฮเปอร์ลิงค์หรือเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไฮเปอร์ลิงค์หรือเนื้อหาดังกล่าวเป็นการละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับหรือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือ
 • เผยแพร่โฆษณาหรืออีเมล์ที่ส่งโดยที่ผู้รับไม่ต้องการ (ที่เรียกว่า “สแปม”) หรือคำเคือนเกี่ยวกับไวรัสหรือความผิดพลาดใดๆ หรือเรียกร้องให้บุคคลใดเข้าร่วมในการพนัน เกมปาหิมะ จดหมายลูกโซ่ ระบบปิรามิดหรือการกระทำที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอื่นๆ

8.2
แชฟฟ์เลอร์อาจปิดการเข้าถึงเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้ละเมิดหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

9. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งออก

9.1
การส่งออกซึ่งข้อมูล ซอฟท์แวร์และเอกสารบางประการนั้นอาจจำเป็นต้องได้รับการอนุญาต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งนั้น การใช้งาน หรือปลายทางที่ส่งออกไป ในส่วนของข้อมูล ซอฟท์แวร์และเอกสารเช่นนี้ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งออกที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบังคับของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตดังกล่าว แชฟฟ์เลอร์จะระบุหน้าที่ของข้อมูล ซอฟท์แวร์และเอกสารเพื่อขออนุญาตตามรายการส่งออกของเยอรมนีและสหภาพยุโรปและตามรายการควบคุมพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา

9.2
ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบเป็นพิเศษและทำให้แน่ใจได้ว่า

 • ข้อมูล ซอฟท์แวร์และเอกสารที่จัดให้มีนั้นไม่ได้มีเจตนาเพื่อการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอาวุธและเรื่องเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์หรืออาวุธใดๆ
 • ไม่มีการส่งสินค้าซึ่งมีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกาหรือซอฟท์แวร์หรือเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาไปให้แก่บริษัทและบุคคลที่อยู่ในรายชื่อต้องห้าม (Denied Persons List - DPL) ของสหรัฐอเมริกา
 • ไม่มีการส่งผลิตภัณฑ์ซึ่งมีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกาให้แก่บริษัทและบุคคลที่อยู่ในรายชื่อแจ้งเตือน รายชื่อบริษัทต่างชาติที่ต้องจับตามองหรือรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษของสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเสียก่อน
 • ไม่มีการส่งของให้กับบริษัทหรือบุคคลที่ปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ก่อการร้ายที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ องค์กรก่อการร้ายต่างชาติ ผู้ก่อการร้ายระดับโลกที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษหรือรายชื่อผู้ก่อการร้ายของสหภาพยุโรป
 • ไม่มีการส่งของให้กับกองทหาร
 • มีสังเกตการณ์ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าของทางการเยอรมนีแต่ละฝ่าย
 • การเข้าถึงข้อมูล ซอฟท์แวร์และเอกสารบนเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์จะทำได้ต่อเมื่อมีการทดสอบและตรวจสอบข้างต้นแล้วเท่านั้น ไม่เช่นนั้นแล้ว แชฟฟ์เลอร์จะไม่มีหน้าที่ต้องให้บริการใดๆ

9.3
เมื่อได้รับการร้องขอ แชฟฟ์เลอร์จะให้รายละเอียดเพื่อการติดต่อแก่ผู้ใช้ในการขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการรวบรวม ใช้งานและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ แชฟฟ์เลอร์จะปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถเรียกดูได้บนเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์

11. สัญญาต่อเนื่อง เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ

11.1
สัญญาต่อเนื่องใดๆ ของเงื่อนไขในการใช้งานนี้ตลอดจนการแก้ไขข้อสัญญานี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

11.2
เขตอำนาจศาลในกรณีที่ผู้ใช้เป็นผู้ค้าตามข้อกำหนดของประมวลกฎหมายพาณิชย์ (HGB) คือเนิร์นแบร์ก ประเทศเยอรมนี

11.3
หน้าแต่ละหน้าบนเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์มีการดำเนินการโดยและอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทแชฟฟ์เลอร์และ/หรือบริษัทในเครือ หน้าเว็บเหล่านี้สอดคล้องกับข้อกำหนดในแต่ละประเทศที่บริษัทประกอบธุรกิจอยู่ แชฟฟ์เลอร์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่มีการเรียกหรือโหลดข้อมูล ซอฟท์แวร์และ/หรือเอกสารจากเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์ในสถานที่ที่อยู่ในประเทศอื่นๆ หากผู้ใช้จากประเทศอื่นใช้งานเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์ ผู้ใช้นั้นจะต้องรับผิดชอบในด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับของประเทศนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามมิให้มีการเข้าถึงข้อมูล ซอฟท์แวร์และ/หรือเอกสารบนเว็บไซต์แชฟฟ์เลอร์ในประเทศที่กฎหมายห้ามมิให้มีการกระทำเช่นนั้น ในกรณีดังกล่าวและในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการติดต่อธุรกิจกับแชฟฟ์เลอร์ ผู้ใช้ควรติดต่อตัวแทนแชฟฟ์เลอร์ในประเทศนั้นๆ

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ